Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta, nie złożył wymaganych 100 000
podpisów osób popierajšcych projekt ustawy koniecznych dla wniesienia jej pod obrady Sejmu.


Są dwie przyczyny nie zebrania podpisów:

1. Mój stan zdrowia po po pełnionym niegdyś blędzie lekarskim, pobyt w szpitalu, kolejna operacja kręgosłupa i poźniejsze komplikacje pooperacyne ( niedrożność tętnicy kregowej) w czasie trwania Inicjatywy Ustawodawczej. Spowodowało to iż aktywnie nie moglem uczestniczyć w pracach Komitetu

2. Zablokowanie naszej łączności internetowej przez grupę administratorow sieci, skupionych i działających w usernecie pod adreseem:
http://usenet.gazeta.pl/usenet/0,1.html?group=pl.news.mordplik po rozesłaniu apelu do internautów o poparcie projektu ustawy o Rzeczniku Pacjenta. Wiecej informacji o tych działaniach znajduje się pod adresem: http://www.sppnn.org.pl/old/tr/index.htm. Zwracam uwagę na wzorce działania, na które powołują się członkowie tej grupy usernetowej (mordplik). Proszę otworzyć obrazek który bywał zamieszczany podpisach, przez część użytkowników tej grupy (Tak wyglądał, przed umieszczeninem tutaj linku. Obecnie strona oczywicie została uzupełniona by sprawiać wrażenie iż jest dowcipem.


Informuję iż Sąd, który powinien działać w trybie 48 godzinnego postępowania, opisanego w przepisach ustawy Ordynacja Wyborcza, nie chciał czy nie potrafił wydać do teraz ( 15.02.04 ) prawomocnego postanowienia w sprawie jednego z internautów, który publikował nieprawdziwe informacje jakoby Komitet rozsyłał reklamy, a działania opisane w K.P.K. ( doniesienie o popełnieniu przestępstwa) nazywał pogróżkami. Po ok. 3 tygodniach od wniesienia wniosku, Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie młodego sędziego importowanego z Sądu Rejonowego, uznał iż publikacja nie dotyczy samej inicjatywy ustawodawczej, lecz metod jej prowadzenia, więc wniosek nie powinien być rozpatrywany w trybie przyspieszonym. Komitet wniósł odwołanie do Sądu Apelacyjnego. Więcej na ten temat pod adresem http://www.sppnn.org.pl/old/tr/prz/sad1.htm . Posiedzenie odbędzie się już po zakończeniu Inicjatywy Ustawodawczej.


Ponieważ materiały Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej są prawem chronione, niszczenie ich jest zakazane. To zaś mialo miejsce.
W tej sytuacji w naszym panstwie prawa rozważymy w najblizszym czasie, wniesienie protestu wyborczego do Sądu Najwyzszego, na podstawie przepisow ustawy Ordynacja Wyborcza, który ma zastosowanie także do Inicjatywy Ustawodawczej Obywateli.

materiały archiwalne Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

Adam Sandauer
pelnomomocnik Komitetu

 

Dodatkowe informacje:

1. Z pismem Marszałka Sejmu RP w tej sprawie, można zapoznać tu: str1, str2

2. Jak to wygląda za granicą? - Nie znalazłem informacji o rozsyłaniu maili o charakterze wyłącznie społecznym, jest natomiast sporo informacji o podobnych działaniach politycznych. Poniżej linki do kilku z nich: Rozsyłanie maili o charakterze społeczno politycznym jest szeroko używane w wielu państwach. Zamieszczone poniżej linki prowadzą tak do oryginalnych tekstów jak i do stron na których znajdują się nasze tłumaczenia na polski, fragmentów oryginalnych artykułów, dokumentów i wypowiedzi:

a. Komisja Europejska (2002 r.) odrzuca próby wprowadzenia w poprawce do rekomendacji o tzw.e- prywatności, ograniczeń rozsyłania mail społeczno politycznych: http://www.sppnn.org.pl/old/tr/prz/zg/dyr.htm

b. U.S.A. O rozsyłaniu maili politycznych Mike Mc Curry, b. sekretarz prasowy prezydenta B. Clintona i Larry Purpuro, b. szef biura parlamentarnego Narodowego Komitetu Republikańskiego http://www.sppnn.org.pl/old/tr/prz/zg/lat.htm

c. U.S.A. O rozsyłaniu maili politycznych, fragment dużego artykułu Marka Sweeta zamieszczonego w Duke Law Jurnals, gazecie prawnej Duke Uniwersity: http://www.sppnn.org.pl/old/tr/prz/zg/duke_law.htm

Przepisy obowišzujšcego u nas prawa:
Konstytucja RP
Art. 49 Zapewnia się wolnoąść i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastšpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.
Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglšdów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2.Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli stanowi:
art.8.3 Do prowadzenia kampanii promocyjnej oraz do zbierania podpisów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dn. 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483), okre?lajšce zasady przeprowadzania kampanii wyborczej, z wyłączeniem art. 142-148.
art.19 Kto przemocš, gro>bš bezprawnš lub podstępem przeszkadza w wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli albo przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na jej wykonywanie - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

art.89.2. ustawy ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP stanowi: Materiały wyborcze zawierające oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą, podlegają ochronie prawnej.

art.10.1 ustawy o świadczeniu usług drogš elektronicznš stanowi: Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.