Diagnoza po łacinie

Tu opisane jest czemu ma służyć forum, jak i zasady udzielania porad przez profesjonalistów

Moderator: KancelariaBFP

KancelariaBFP
Posty: 179
Rejestracja: 6 lut 2012, o 14:35

Re: Diagnoza po łacinie

Post autor: KancelariaBFP » 4 sty 2016, o 09:44

Szanowny Panie,

W praktyce wciąż zdarza się, że lekarze sporządzają zapisy w dokumentacji medycznej w języku łacińskim. Nie jest to jednak postępowanie prawidłowe. Wspomniana przez Pana ustawa wyraźnie wskazuje, że informacja o stanie zdrowia pacjenta powinna być przystępna. Potwierdza to również Kodeks Etyki Lekarskiej, który w art. 13 wskazuje, że informacja powinna być udzielona pacjentowi w sposób zrozumiały. Z regulacji tych można wnioskować, że istnieje ogólny nakaz sporządzania dokumentacji w języku polskim. Zapis w języku łacińskim w żadnym wypadku nie może być uznany za przystępny i zrozumiały. Może Pan więc zwrócić się do autora zaświadczenia o przetłumaczenie postawionej diagnozy na język polski.

Ponadto, obowiązku sporządzania dokumentacji medycznej w języku polskim można upatrywać w przepisach Ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (dalej: Ustawa). Art. 5 wskazuje, że podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W orzecznictwie podkreśla się, że jeżeli podmiot leczniczy ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, to oznacza, że jest finansowany ze środków publicznych, a więc wykonuje zadania publiczne. W takiej sytuacji można więc mówić o zastosowaniu art. 5 Ustawy. Również art. 7 ust. 3 wskazuje, że przepisy Ustawy stosuje się do dokumentów i informacji, których obowiązek sporządzenia lub podania wynika z odrębnych przepisów. Obowiązek sporządzania dokumentacji medycznej wynika z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wskazuje on, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszej ustawie. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że dokumentacja medyczna powinna być sporządzana w języku polskim. Wyjątek przewiduje ust. 4 § 22. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r.(dalej: Rozporządzenie) w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zgodnie z tym przepisem w sytuacji, gdy pacjent żąda, by lekarz nie udzielał mu informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowania, dopuszcza się podanie rozpoznania w karcie informacyjnej w języku łacińskim. Zasadą jest jednak podawanie rozpoznania w karcie informacyjnej w języku polskim (§ 22 ust. 3 punkt 1 Rozporządzenia).

Kancelaria BFP

ODPOWIEDZ