biulnsl1.jpg (13976 bytes) 

NR ISSN 1508-6895   

  Numer 2/3

Krystyna Rowecka - Trzebicka 

PODSUMOWANIE PRACY NACZELNEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W 1999r

 

 


W 1999r Zespół Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pracował w pomniejszonym składzie: Naczelny Rzecznik - prof. dr hab. med. Krystyna Rowecka-Trzebicka, 10 zastępców w Warszawie oraz 44 zastępców działających na terenie kraju, ponieważ dwóch rzeczników zostało zawieszonych w pełnieniu swojej funkcji. Obsługa biura nadal w niezmienionym składzie cztery osoby z wyższym wykształceniem, sekretarka oraz radca prawny.
W okresie od 1.01.1999 do 31.12.1999r do biura Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej napłynęło od rzeczników okręgowych 342 spraw odwoławczych. Z poprzedniego okresu sprawozdawczego do rozpatrzenia pozostało 157 odwołań. Z łącznej liczby 499 spraw Naczelny Rzecznik rozpatrzył 401, W 156 sprawach Naczelny Rzecznik utrzymał w mocy postanowienie okręgowego rzecznika w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego, w 138 sprawach wydał decyzję o utrzymaniu w mocy postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego, uchylił 84 postanowień okręgowych rzeczników celem uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, a w 17 przypadkach zdecydował o skierowaniu wniosku o ukaranie. 6 spraw zakończono w inny sposób. W 18 sprawach Naczelny Rzecznik odmówił przyjęcia środka odwoławczego. Do załatwienia w kolejnym okresie sprawozdawczym pozostało 80 spraw,
Zgodnie z zasadą dewolucji Naczelny Rzecznik przejął 16 spraw do osobistego prowadzenia.
W 1999r do Biura Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 29 spraw w I instancji, Z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostało do rozpoznania 19 spraw. W 22 sprawach .Naczelny Rzecznik wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w 3 wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Naczelny Rzecznik skierował do Naczelnego Sądu Lekarskiego 6 wniosków o ukaranie. Na kolejny okres sprawozdawczy pozostało 17 spraw prowadzonych w I instancji.
W 1999r dla potrzeb Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powołani biegli wydali w prowadzonych sprawach 52 opinie.
Oprócz odwołań i skarg, które były przedmiotem rozpatrywania, do biura Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, tak jak w latach ubiegłych wpłynęły monity, interwencje, zapytania, prośby o pomoc bądź poradę prawną. Wpłynęło 185 takich spraw. Prowadzona była rozległa korespondencja z organami administracji państwowej, sądami, prokuratorami, biurami poselskimi. Rzecznikiem Praw Obywatelskich, licznymi placówkami
służby zdrowia oraz naczelnikami zakładów karnych.
Wielokrotnie zastępcy Naczelnego Rzecznika dr Teresa Korta i dr Krzysztof Bogucki udzielali wywiadów, komentowali aktualne wydarzenia, pisali sprostowania do prasy.
Naczelny Rzecznik wydał 211 wniosków prolongujących termin zakończenia postępowań wyjaśniających prowadzonych przez okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. W 49 przypadkach Naczelny Rzecznik wyznaczył na wniosek Naczelnego Sądu Lekarskiego, rzeczników do reprezentowania sprawy przed NSL.
W dniu 24 lutego I999r Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej spotkał się z Pełnomocnikiem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Kontaktów ze Stowarzyszeniami Działającymi im Rzecz Praw Pacjenta mgr Amelią Ostrowską. 3 marca br odbyło się spotkanie z dr Adamem Sandauerem Przewodniczącym Stowarzyszenia "Primum non nocere", natomiast 23 marca miało miejsce spotkanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z Naczelnym Rzecznikiem Pielęgniarek i Położnych dr n.med. Anną Piątek. 29.09.99r w Siedzibie Mazowieckiej Kasy Chorych odbyło się spotkanie Naczelnego Rzecznika z Rzecznikiem Praw Pacjenta Mazowieckiej Kasy Chorych p. Haliną Roszkowską-Filip. Celem tych spotkań było omówienie wspólnej płaszczyzny działań na rzecz pacjentów, kładąc szczególny nacisk na zaznajomienie chorych i ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia z prawami i obowiązkami pacjenta.
W I999r zespół powołany przez Naczelnego Rzecznika do opracowania nowego programu komputerowego dla okręgowych rzeczników "Rzecznik" zakończył pracę. W styczniu 99r w Krakowie odbyło się spotkanie okręgowych rzeczników z południowej części Polski z przedstawicielami firmy "HTS-ComArch" z Krakowa. Zaprezentowano na nim efekt dotychczasowych prac nad programem "RZECZNIK". 10 kwietnia w Warszawie podczas spotkania, na które zostali zaproszeni wszyscy okręgowi rzecznicy, odbył się pokaz gotowego już programu. Było to spotkanie poświęcone objaśnianiu zasad Jego funkcjonowania, odpowiadano na pytania, wyjaśniano wątpliwości, nanoszono zmiany. Wzięli w nim udział oprócz rzeczników okręgowych, prof. K. Rowecka - Trzebicka Naczelny Rzecznik, doc. R. Krajewski przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego, programista firmy "HTS-ComArch" pracownicy biura Naczelnego Rzecznika mgr M, Rajca i mgr E, Nowosielska oraz mgr M, Login pracownik biura Okręgowego Rzecznika w Krakowie
30 kwietnia odbyło się spotkanie Naczelnego Rzecznika z dr K. Maciejem Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej i dyrektorem Naczelnej Izby Lekarskiej mgr E. Studzińskim celem omawiania szczegółów odbioru programu komputerowego "RZECZNIK", które nastąpiło 15 maja. W dniach 21, 22 i 27 maja 99r Naczelny Rzecznik zorganizował dla pracowników biur okręgowych rzeczników szkolenie w zakresie obsługi nowego programu komputerowego.

Sprawy rozpatrywane przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w I półroczu 1999r

I instancja
Z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostało - 19
wpłynęło - 15
zakończono ogółem - 14
- umorzeniem - 0
- odmową - 10
- wnioskiem o ukaranie - 3
- w inny sposób - l
- pozostało na następny okres sprawozdawczy - 20
- w tym zawieszonych - 1

II instancja ( odwołania)
Z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostało - 157
Wpłynęło nowych - 170
W tym:
- wznowiono- 35
- przejęto - 8

Zakończono - 223
utrzymanie w mocy - 158
- umorzenia - 80
- odmowy -78
uchylenie - 53
- celem uzupełnienia - 47
- celem skierowania wniosku o ukaranie - 6
zakończono w inny sposób - 6
odmowa przyjęcia środka odwoławczego - 6
pozostało na następny okres sprawozdawczy - 104

Dane statystyczne ruchu spraw w okręgowych izbach za okres I półrocze 1999r.

 

RUCH SPRAW

 

 

 

 

 W TYM

SKARGI

 

 

 

 

 

Wnioski o ukaranie

 

 

DOTYCZĄ

Pozostało z okresu poprzedniego

Wpływ

Zakończono

ogółem

Odmowa

wszczęcia

umorzono

Sprawy

osoby

W inny

sposób

Pozostało na okres następny

1.  Choroby

Internistyczne

     Dzieci

     Dorośli

 

 

25

142

 

 

49

203

 

 

36

164

 

 

16

89

 

 

13

40

 

 

5

19

 

 

6

23

 

 

2

16

 

 

38

181

2.  Choroby

chirurgiczne

     Dzieci

     Dorośli

 

 

38

144

 

 

32

125

 

 

33

101

 

 

5

28

 

 

19

49

 

 

6

12

 

 

9

12

 

 

3

12

 

 

37

168

3.  Choroby

Gin. - położn.

 

62

 

75

 

49

 

10

 

24

 

11

 

16

 

4

 

88

4.  Choroby

psychiatryczne

 

44

 

48

 

58

 

30

 

17

 

4

 

4

 

7

 

34

5.  Choroby

stomatologiczne

 

99

 

87

 

110

 

37

 

42

 

10

 

10

 

21

 

76

6.  Inne

214

259

237

65

99

20

23

53

236

 

RAZEM

 

768

 

878

 

788

 

280

 

303

 

87

 

103

 

118

 

858

Dane statystyczne ruchu spraw w okręgowych izbach za okres I półrocze 1999r. 

 

RUCH SPRAW W I INSTANCJI

 

 

 

 

 W TYM

RODZAJE

 

 

 

 

 

Wnioski o ukaranie

 

 

PRZEWINIENIA

Pozostało z okresu poprzedniego

Wpływ

Zakończono

ogółem

Odmowa

wszczęcia

Umorzono

Sprawy

Osoby

W inny

sposób

Pozostało na okres następny

 

1. Śmierć

 

190

 

144

 

133

 

21

 

81

 

23

 

31

 

8

 

201

2. Uszkodzenia

    ciała,  

    powikłania

    chorobowe

 

 

229

 

 

254

 

 

236

 

 

81

 

 

95

 

 

34

 

 

38

 

 

26

 

 

247

3.Eksperyment  

   nielegalny

 

 

2

 

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

4.Korzyść  

   materialna

 

14

 

 

9

 

4

 

-

 

2

 

-

 

-

 

2

 

19

5.Poświadczenie

   nieprawdy  

 

 

34

 

48

 

27

 

12

 

6

 

5

 

5

 

4

 

55

6. Nieetyczne

    zachowanie  

    lekarza

 

112

 

140

 

111

 

49

 

35

 

8

 

9

 

19

 

141

7.Konflikty

   między   

   lekarzami

 

19

 

67

 

57

 

15

 

34

 

3

 

5

 

5

 

29

8. Naruszenie

    praw chorych

   psychiczne

 

17

 

17

 

19

 

15

 

2

 

-

 

-

 

2

 

15

9. Inne

    przyczyny

 

151

 

199

 

200

 

86

 

48

 

14

 

15

 

52

 

150

 

RAZEM

 

768

 

878

 

788

 

280

 

303

 

87

 

103

 

118

 

858


Dane statystyczne ruchu spraw w izbach okręgowych za okres 1.07.1999 - 31.12. 1999r.

 

RUCH SPRAW

 

 

 

 

 W TYM

SKARGI

 

 

 

 

 

Wnioski o ukaranie

 

 

DOTYCZĄ

Pozostało z okresu poprzedniego

wpływ

Zakończono

ogółem

Odmowa

wszczęcia

umorzono

Sprawy

osoby

W inny

sposób

Pozostało na okres następny

1.  Choroby

Internistyczne

     Dzieci

     Dorośli

 

 

38

181

 

 

31

254

 

 

30

226

 

 

4

67

 

 

20

105

 

 

4

32

 

 

5

40

 

 

2

22

 

 

39

209

2.  Choroby

chirurgiczne

     Dzieci

     Dorośli

 

 

37

168

 

 

38

165

 

 

29

143

 

 

6

41

 

 

12

66

 

 

7

20

 

 

8

22

 

 

4

16

 

 

46

190

3.  Choroby

Gin. – położn.

 

88

 

64

 

62

 

6

 

38

 

13

 

16

 

5

 

90

4.  Choroby

psychiatryczne

 

34

 

53

 

56

 

29

 

7

 

7

 

7

 

13

 

31

5.  Choroby

stomatologiczne

 

76

 

117

 

97

 

24

 

39

 

12

 

12

 

22

 

96

 

6.  Inne

 

236

 

293

 

301

 

110

 

85

 

27

 

52

 

79

 

228

 

RAZEM

 

858

 

1015

 

944

 

287

 

372

 

122

 

162

 

163

 

929

 

Dane statystyczne ruchu spraw w izbach okręgowych za okres I1.07.1999 - 31.12. 1999r.

 

RUCH SPRAW W I INSTANCJI

 

 

 

 

 W TYM

RODZAJE

 

 

 

 

 

Wnioski o ukaranie

 

 

PRZEWINIENIA

Pozostało z okresu poprzedniego

Wpływ

Zakończono

Ogółem

Odmowa

wszczęcia

Umorzono

Sprawy

Osoby

W inny

sposób

Pozostało na okres następny

 

1. Śmierć

 

201

 

184

 

153

 

22

 

82

 

36

 

46

 

13

 

232

2. Uszkodzenia

    ciała,  

    powikłania

    chorobowe

 

 

247

 

 

301

 

 

263

 

 

65

 

 

132

 

 

38

 

 

42

 

 

28

 

 

285

3.Eksperyment  

   nielegalny

 

 

1

 

3

 

2

 

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

2

4.Korzyść  

   materialna

 

19

 

 

6

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

21

5.Poświadczenie

   nieprawdy  

 

 

55

 

40

 

55

 

25

 

19

 

6

 

6

 

5

 

40

6. Nieetyczne

    zachowanie  

    lekarza

 

141

 

171

 

168

 

60

 

59

 

17

 

42

 

32

 

144

7.Konflikty

   między   

   lekarzami

 

29

 

19

 

36

 

14

 

10

 

5

 

5

 

7

 

12

8. Naruszenie

    praw chorych

   psychiczne

 

15

 

31

 

27

 

16

 

9

 

1

 

1

 

1

 

19

9. Inne

    przyczyny

 

150

 

260

 

236

 

83

 

60

 

18

 

19

 

75

 

174

 

RAZEM

 

858

 

1015

 

944

 

287

 

372

 

122

 

162

 

163

 

929


Początek strony 
Strona główna Biuletynu 
Strona główna NSL