biulnsl1.jpg (13976 bytes) 

NR ISSN 1508-6895   

  Numer 2/3

Romuald Krajewski

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY SĄDÓW LEKARSKICH
W LATACH 1998 i 1999.


Poniższa tabela stanowi zestawienie danych za 1998 i 1999 rok otrzymanych przez NSL z OSL oraz danych dotyczących pracy NSL w 1 i 2 instancji w tych latach.
Nagłówki kolumn oznaczają:
· OSL - sprawy w Okręgowych Sądach Lekarskich;
· NSL 1 - sprawy w Naczelnym Sądzie Lekarskim działającym w 1 instancji;
· NSL 2 - sprawy w NSL działającym w II instancji;
· Razem 1 - sumę spraw rozpatrywanych przez OSL i NSL 1;
· Razem SL - sumę spraw 1 i 2 instancji;
· 99/98 - porównanie liczby spraw z kolumny "Razem SL" lub (gdzie w tej kolumnie nie ma danych) z kolumny "Razem 1" w 1999 do 1998.
Puste kratki oznaczają brak danych. Przy wyliczaniu kolumn "Razem ..." są one potraktowane jak 0, ale w rzeczywistości wartość tych kolumn na pewno byłaby większa, gdyby dane były dostępne.
Kratki oznaczone "--" nie dotyczą danej kategorii i nie są uwzględniane w podsumowaniu.

 

OSL

NSL 1

NSL 2

Razem 1

Razem SL

 

 

1998

1999

1998

1999

1998

1999

1998

1999

1998

1999

99/98

Liczba wpływających spraw

173

220

13

22

55

61

186

242

241

303

126%

Liczba spraw do rozpoznania z poprzednich  lat

41

77

2

3

40

34

43

80

83

114

137%

Liczba spraw rozpatrywanych w danym roku

154

164

12

13

80

77

166

177

246

254

103%

Liczba spraw zakończonych orzeczeniem

139

170

1

2

54

59

140

172

194

231

119%

Liczba uprawomocnionych orzeczeń

0

96

0

0

35

32

0

96

35

128

366%

Liczba spraw w trybie polubownym

2

0

0

0

--

--

2

0

 

 

0%

Liczba wpł. odwołań od post. NROZ i OSL

--

--

11

11

13

0

11

11

24

11

46%

Liczba posiedzeń NSL w II instancji

--

--

--

--

36

77

--

--

36

77

214%

Liczba posiedzeń w I instancji

 

 

12

13

--

--

12

13

 

 

108%

Liczba lekarzy objętych sprawami I instancji

 

 

15

16

--

--

15

16

 

 

107%

Liczba lekarzy objętych sprawami II instancji

--

--

--

--

79

86

--

--

 

 

109%

Liczba postanowień w trybie niejawnym

 

 

12

11

 

4

12

11

12

15

125%

Umorzenie postępowania

3

7

9

5

4

9

12

12

16

21

131%

Uniewinnienie

43

71

0

0

17

15

43

71

60

86

143%

Upomnienie

62

82

1

3

9

9

63

85

72

94

131%

Nagana

16

20

0

2

9

7

16

22

25

29

116%

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu

5

2

0

0

1

1

5

2

6

3

50%

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Razem orzeczono kar

83

104

1

5

19

17

84

109

103

126

122%

Zwrot do OSL w celu ponownego rozpoznania

--

--

--

--

12

19

--

--

 

 

158%

Skierowanie do OROZ w celu uzupełnienia

1

34

1

2

6

1

2

36

8

37

463%

Zawieszenie postępowania

4

26

0

1

0

0

4

27

4

27

675%

Postanowienia na posiedzeniu niejawnym

 

 

 

 

13

4

0

0

13

4

31%

Pozostawienie bez rozpoznania

 

 

 

 

2

7

0

0

2

7

350%

Przedłużenie term. zak. post. Wyjaśniającego

 

 

 

72

--

--

0

72

0

72

 

Specjalność lekarzy objętych postępowaniem

Anestezjologia

0

3

0

1

3

0

0

4

 

 

 

Chirurgia

17

48

4

2

10

12

21

50

 

 

238%

Ginekologia i położnictwo

19

21

1

1

12

8

20

22

 

 

110%

Interna

30

53

2

3

9

11

32

56

 

 

175%

Kardiologia

3

3

2

0

3

3

5

3

 

 

60%

Laryngologia

2

1

0

0

0

0

2

1

 

 

50%

Medycyna pracy

0

1

0

0

0

0

0

1

 

 

 

Medycyna rodzinna/ogólna

0

7

0

0

4

0

0

7

 

 

 

Neurochirurgia

0

2

0

0

0

0

0

2

 

 

 

Neurologia

2

4

0

0

1

2

2

4

 

 

200%

Okulistyka

2

1

0

0

0

1

2

1

 

 

50%

Onkologia

0

1

0

0

0

0

0

1

 

 

 

Ortopedia

3

14

1

1

2

4

4

15

 

 

375%

Pediatria

1

12

0

1

3

1

1

13

 

 

1300%

Pomoc doraźna

 

 

 

 

7

10

0

0

 

 

 

Psychiatria

0

8

1

2

2

1

1

10

 

 

1000%

Stomatologia

11

24

1

1

11

9

12

25

 

 

208%

Sprawy pomiędzy lekarzami

0

0

0

2

0

0

0

2

 

 

 

Czas od wpł. do wydania orzeczenia (M)

0

3

0

5

 

9

 

3,02

 

4,55

 

W części kategorii dane mają charakter orientacyjny, ponieważ definicje przy zbieraniu danych nie były bardzo precyzyjne i nie zawsze wzajemnie się wykluczają. Już na pierwszy rzut oka widać, że niektóre dane, zwłaszcza bardzo różniące się pomiędzy 1998 a 1999 rokiem, są najprawdopodobniej nieadekwatne. Podejmiemy próbę ich zweryfikowania przy zbieraniu statystyk za rok 2000.

Mapa przedstawia liczbę spraw wpływających do poszczególnych OSL: 

 


Porównanie lat 1998 i 1999 wykazuje stałą od kilku lat tendencję do wzrostu o kilkanaście procent w skali rocznej liczby spraw wpływających do sądów lekarskich i liczby orzekanych kar. Sądząc po liczbie spraw wpływających do NSL w 2 instancji, odwołania dotyczą około 1 orzeczeń OSL. W ciągu 1999 roku sądy lekarskie ukarały około 0,12% praktykujących lekarzy. W Kalifornii w 1998 roku ukarano w trybie dyscyplinarnym 0,24% lekarzy, w Holandii 0,3%.
W zestawieniu specjalności lekarzy objętych postępowaniem zwraca uwagę bardzo duży wzrost liczby spraw dotyczących pediatrów i psychiatrów. Jednak liczby te są niewielkie i trudno powiedzieć, czy rzeczywiście odzwierciedlają jakiś trend. Typowa dla postępowania w trybie odpowiedzialności zawodowej, ale i dla innych trybów i dla wielu krajów, jest duża liczba spraw dotyczących chirurgów. W Polsce równie duża jest liczba spraw dotyczących internistów, co może wynikać z liczebności tej specjalizacji.
W porównaniu z sądami powszechnymi, czas postępowania w sądach lekarskich jest bardzo krótki tam, gdzie zależy to wyłącznie od samorządu lekarzy i to pomimo wykonywania tych obowiązków na zasadzie pracy społecznej. Należy jednak pamiętać, że liczby te nie oddają całego czasu postępowania - od wpłynięcia skargi do wydania prawomocnego orzeczenia, który dla pokrzywdzonych jest najistotniejszy.

  

 


Początek strony 
Strona główna Biuletynu 
Strona główna NSL