Ksi�ga Go�ci
Archiwum III


...cz�owiek jest omylny, ale ukrywanie b��d�w kosztem
�ycia czy zdrowia innej osoby,
jest nieludzkie...

Data wpisu : 2001.01.17
Imi� i nazwisko : Adam Sandauer
Adres e-mail : sppnn@sppnn.org.pl
Adres strony WWW : http://www.sppnn.org.pl/old/
Miejsce zamieszkania : Warszawa,
Komentarz : Lekarska organizacja kierowana przez dr R. Frankowicza powsta�a wiele lat przd naszym stowarzyszeniem. Nie podj�a nigdy �adnych dzia� by doprowadzi� do zmiany prawa kt�re nie daje szans poszkodowanym.

Do czasu rozpocz�cia przez nas w 1998 r protest�w, problem pope�niania b��d�w przez lekarzy publicznie nie istnia�.
Obawiam si� �e nag�a�nianie lekarskiej organizacji
"Stowarzyszenie Obrony Praw Pacjenta" kierowanej przez dr R Frankowicza, tworzy� ma opini� i� nie s� potrzebne �adne zmiany prawa, bo i teraz mo�na wszystko zgodnie z obowi�zuj�cym prawem za�atwi�. Niestety brak nam tylko wi�kszej ilo�ci takich specjalist�w kt�rzy to potrafi�...

Ilo�� b��d�w jest kolosalna i wszelkie dzia�ania na rzecz poszkodowanych podejmowane
przez kadego je�li s� autentycz� pomoc� nale�y popierea�.
Winna by� to jednak autentyczna pomoc a nie medialne iluzje i� obecne prawo mo�e funkcjonowa� dobrze.
Przy przepisach:
-umo�liwiajcych nagminne fa�szowanie dokumentacji medycznej ;
-toleruj�cych stronniczo�� biegych;
wmawianie i� organizacja z Tarnowa skutecznie mo�e pomaga� poszkodowanym, utrudni jakiekolwiek zmiany prawa.
Symptomatycznym jest �e te dzia�ania s� silnie nag�a�niane wtedy Ministrem Zdrowia zostaje lekarz...Tak dzia�o si� za rz�d�w min. W.Maksymowicza podobnie jest teraz gdy ministrem jest prof. G.Opala
Data wpisu : 2001.01.12
Imi� i nazwisko : Adam Busz
Adres e-mail : adam-busz@lycos.com
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : , Polska
Komentarz : Zdecydowanie polecam Stowarzyszenie Obrony Praw Pacjenta. Prezes dr Ryszard Frankowicz Tel. kontaktowy 0-602 133 124. Milo i fachowo!Data wpisu : 2001.01.03
Imi� i nazwisko : Jerzy Chmielewski
Adres e-mail : JeCh@poczta.wprost.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Bia�ystok, Poland
Komentarz : Czy stowarzyszenie dzia�a r�wnie� w Bia�ymstoku?Data wpisu : 2000.12.06
Imi� i nazwisko : WIES�AW KSI��EK
Adres e-mail : wiesk@ias.wat.waw.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Warszawa, Polska
Komentarz : To naprawd� cieszy, �e jest kto� do kogo ewentualnie mo�na si� zwr�ci� o pomoc.Co prawda nie potrzebowa�em (i mam nadziej� �e nie b�d� potrzebowa�)korzysta� z pomocy.Mam to szcz�cie �e w moim przpadku nie pope�niono �adnego z b��d�w.Data wpisu : 2000.11.30
Imi� i nazwisko : Adam Sandauer
Adres e-mail : sppnn@sppnn.org.pl
Adres strony WWW : http://www.sppnn.org.pl/old/
Miejsce zamieszkania : Warszawa,
Komentarz : Pani Moniko,
Niestety przecenia Pani nasze mo�liwisci. Stowarzyszenie utrzymuje si� bez jakichkolwiek dotacji rzadowych czy samorzadowych, wy�acznie ze skladek tych ktorzy sami ucierpieli w nastepstwie b�edow lekarskich. Na codzien problemy z zap�aceniem czynszu za siedzibe zwrz�du stowarzyszenia (600 z�/miesiecznie), nie stac nas na na instalacj� miejskiej linii telefonicznej itp...Wszystkie pro�by o �rodki na dzia�alno�� konczy�y prawie zawsze si� odmowa.
Dwa razy co� otrzymali�my, ale by�y to dotacje z b dok�adnie okre�lonym celem:
1. Od gminy Starachowice -300 z� na zakup lek�w dla os�b w skrajnie trudnej sytuacji;
1. Od Fundacji Batorego 11000 z�, na przygotowanie i wydanie broszury dla os�b poszkodowanych, kt�ra b�dzie przedstawi� stan prawny o mo�liwo�ci dochodzenia roszcze�. Broszura b�dzie wydana do ko�ca b.r.

Na op�acanie poszkodowanym pe�nomocnika po prostu nas nie sta�. Prawnicy, ci z aplikacjami nie chc� podejmowa� si� prowadzenia spraw spo�ecznie. Przedstawiciele stowarzyszenia, wsr�d kt�rych s� studenci prawa mog� oczywiscie na podst.art 91KPK bra� udzia� w rozprawie, jesli odbywa sie ona tam gdzie jest jaki� oddzia� terenowy, nie jest to jednak tym samym co ustanowienie pelnomocnika.

Zg�osi�o si� do nas ponad 30 kancelarii prawniczych. Mimo i� nie podejmuj� si� oni prowadzenia spraw za darmo, to w wielu wypadkach udaje si� poszkodowanym uzgodni� i� honorarium wyp�acone b�dzie po zako�czeniu sprawy jako prowizja. By unikn�� jakichkolwiek podejrze�, ze wzgled�w oczywistych stowarzyszenie w tych negocjacjach nie uczestniczy.

Sami zawsze chetnie wszystkim s�u�ymy rad� i informacjami jak post�powa�, jak napisa� pozew i ewentualnie kontaktem z kancelari�.

W do�� zreszt� ograniczonej ilosci wypadk�w (nie mozemy robic tego na codzien) mamy mozliwo�� interwencji u Ministra Sprawiedliwo�ci i deklaracj� przeprowadzenia dok�adnej kontroli postpowania.

Przykro mi i� sytuacja nie przedstawia si� lepiej...
Adam SandauerData wpisu : 2000.11.29
Imi� i nazwisko : Monika Wa�achowska
Adres e-mail : walachowska@inetia.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Toru�, Polska
Komentarz : Witam serdecznie. To naprawd� �wietnie, �e to Stowarzyszenie istnieje! Mam pytanie: czy zajmujecie si� Pa�stwo tak�e zast�pstwem procesowym? Czy pracuj� w�r�d Was prawnicy, kt�rzy podj�liby si� reprezentacji procesowej osoby, kt�ra np. ze wzgl�d�w finansowych nie jest w stanie skorzysta� z pomocy profesjonalisty?
Z powa�aniem, Monika W.,studentka IV roku prawa UMK w Toruniu
Data wpisu : 2000.11.23
Imi� i nazwisko : Adam Sandauer
Adres e-mail : sppnn@sppnn.org.pl
Adres strony WWW : http://www.sppnn.org.pl/old/
Miejsce zamieszkania : Warszawa, Polska
Komentarz : Gdy walczymy o prawa ofiar b��d�w lekarskich do otrzymania pomocy znajduj� si� tacy kt�rzy chc� widzie� inna przyczyn� naszych dzia�a�.

Dla Pana Jana Krokosa n.p. nasze ��dania pomocy dla ofiar to objaw nienawi�ci wobec lekarzy.To co s�dz� o pogl�dach czy wpisach Pana Korkosa napisa�em wcze�niej i w pe�ni podtrzymuj�. Czytelnikom pozostawiam odpowiedz czy ta postawa to tylko zwyk�a g�upota czy te� �ajdactwo....


Poni�szy wpis Pana Jana Krokosa, poza tym jest �wiadectwem poziomu i wiedzy autora. Tak�e z tej przyczyny, nie zostanie on usuni�ty.

Poniewa� Pan Korkos nie wie, warto przypomnie� czym by�a cenzura. Do roku 1990 funkcjonowa� Centralny Urz�d Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk. Ta instytucja zezwala�a b�d� zakazywa�a publikacji. Dotyczy�o to wypowiedzi, artyku��w, ksi��ek lub innych materia��w radiowych, filmowych czy telewizyjnych.
Decyzja taka skutecznie blokowa�a mo�liwo�� przedstawienie swoich pogl�d�w we wszystkich mediach. Cenzur� zniesiono w Polsce w 1990 roku.

Zniesienie cenzury nie oznacza i� wydawnictwo czy gazeta ma obowi�zek publikowa� wszystkie nades�ane np. grafoma�skie czy obra�liwe wypowiedzi. Dotyczy to tak�e list�w od czytelnik�w. Nie ka�dy kto chce ma np. dost�p do mikrofonu stacji radiowej...

My staramy si� nie usuwa� wpis�w. Niestety tym razem byli�my zmuszeni odst�pi� od tej zasady.
Wpis z dn 16.09.2000 r. Pana Jana Krokosa, zreszt� jako jedyny, zosta� usuni�ty z naszego guestbooka Przyczyny s� proste. Nie wnosz�c nic nowego autor ponownie wyra�a� swe oburzenie dzia�alno�ci� Stowarzyszenia.

Nam brak jest czasu na znacznie wa�niejsze sprawy ni� nie wnosz�ce niczego polemiki z Panem Krokosem.

Poniewa� �yjemy w wolnym pa�stwie, Pan Korkos mo�e swe przemy�lenia na m�j temat czy te� na temat Stowarzyszenia publikowa� gdzie zechce je�li w�a�ciciele stron czy wydawcy na to mu na to zezwol�.
My natomiast nie widzimy �adnego powodu by znajdowa�y si� one w naszym guestbooku.Data wpisu : 2000.10.18
Imi� i nazwisko : Jan Krokos
Adres e-mail : jan_krokos@poczta.fm
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : ,
Komentarz : Pan Sandauer w swojej wypowiedzi nazwa� mnie g�upcem lub �ajadakiem. Potwierdza to tylko moj� wcze�niejsz� tez�. Informuj� nadto, �e usun�� tak�e moj� odpowied� na te stwierdzenia, kt�re napisa�em w dniu 16 pa�dziernika. Niech �yje zatem cenzura. Ciekawe jak d�ugo utrzyma si� ta notatka.Data wpisu : 2000.10.15
Imi� i nazwisko : Adam Sandauer
Adres e-mail : sppnn@sppnn.org.pl
Adres strony WWW : http://www.sppnn.org.pl/old/
Miejsce zamieszkania : Warszawa, Polska
Komentarz : Gdy walczymy o prawa ofiar b��d�w lekarskich do otrzymania pomocy znajduj� si� tacy kt�rzy chc� widzie� inna przyczyn� naszych dzia�a�. W Polsce niestety doprowadzono do sytuacji w kt�rej bezpiecze�stwo sprawcy nieszcz�cia sta�o si� wa�niejsze ni� pomoc dla ofiary. Poszkodowany pr�buj�c dochodzi� swych praw, napotyka na mur nie do przebicia. Niezale�nie od panuj�cych opcji politycznych, kolejne reprezentacje lobby lekarskiego w Parlamencie zadba�y o stworzenie takich zasad prawa.

Zdarzaj� si� odmowy leczenia i pozbawianie ofiary pomocy aby nie potwierdza� faktu pope�nienia b��du. Ofiara jest poni�ana. Przypisuje si� jej miano pacjenta roszczeniowego. Tak jakby cech� psychiki poszkodowanego, by�o i� kto� wyrz�dzi� krzywd�. Poszkodowany pisze pro�by, b�agania o pomoc do urz�d�w, pos��w, rzecznik�w.... Pisma latami przesy�ane s� „zgodnie z kompetencjami...”. Z czasem ofiara traci si�y do walki o pomoc i w�asny los. W ko�cu problem rozwi�zuje si� drog� naturaln�...

Dla Pana Jana Krokosa nasze dzia�ania, ��danie pomocy dla poszkodowanych to objaw nienawi�ci wobec lekarzy. Czytelnikom pozostawiam odpowiedz czy ta postawa to tylko zwyk�a g�upota czy te� �ajdactwo....

Pan Marek Zareba twierdzi natomiast i� nasze dzia�ania czy protesty wymierzone s� przeciw �ydom....Pragn� poinformowa� i� nie zajmujemy si� promocj� „cudownych lek�w” czy walk� z mniejszo�ciami narodowymi. By nie by�o �adnych dalszych nieporozumie� o�wiadczam i� sam jestem �ydem z pochodzenia, wi�c do�� trudno pos�dza� mnie o antysemityzm.
Adam Sandauer
Data wpisu : 2000.10.13
Imi� i nazwisko : Jan Krokos
Adres e-mail : jan_krokos@poczta.fm
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Stalowa Wola, Polska
Komentarz : Teraz ju� wiem, ze motywem dzia�ania p. Sandauera jest nienawi��. To bardzo z�y doradca.Data wpisu : 2000.09.10
Imi� i nazwisko : Marek Bernaciak
Adres e-mail : marek.bernaciak@amb.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Ko�o, Polska
Komentarz : Calym sercem popieram wasza dzialalnosc mimo,
ze sam mam w swoim zyciu "tylko" ojca, ktorego zbadano
dopiero po smierci, robiac mu sekcje.
Do dzis mam powazne watpliwosci co do przyczyny jego zgonu.
Pozdrawiam Was serdecznie i chetnie pomoge, jesli bede mogl.

Macie moj glos.Data wpisu : 2000.09.09
Imi� i nazwisko : Adam Sandauer
Adres e-mail : sppnn@sppnn.org.pl
Adres strony WWW : http://www.sppnn.org.pl/old/
Miejsce zamieszkania : Warszawa, Poland
Komentarz : Dw�ch kolejnych wpis�w pana Marka Jezierskiego (poni�ej), nie mo�na pozostawi� bez komentarza. �yczenia z�o�one przez tego studenta medycyny: „Jak najszybszego padni�cia ofiar� b��du w sztuce lekarskiej wszystkim cz�onkom stowarzyszenia �yczy serdecznie Marek Jezierski „ s� dobitnym �wiadectwem braku w�a�ciwej selekcji i pod wzgl�dem psychologicznym i charakterologicznym, ludzi studiuj�cych medycyn�. Je�li ten student �yczy jak najgorzej tym kt�rzy walcz� o pomoc i prawa dla ofiar b��d�w lekarskich to jak b�dzie si� on zachowywa� po sko�czeniu studi�w jako lekarz?
Wiele wskazuje i� wyro�nie z niego cz�owiek kt�ry nie zawaha si� po�wi�ci� zdrowia czy �ycia ofiary b��du lekarskiego, by ukry� to i� kto� z koleg�w pope�ni� b��d. Chc� wierzy� i� pan Marek swych pogl�d�w nie wyni�s� z domu o �e jego rodzice Pa�stwo Jezierscy b�d�cy lekarzami , odcinaj� si� od haniebnej postawy synka.
Adam Sandauer
Data wpisu : 2000.09.09
Imi� i nazwisko : Marek Jezierski
Adres e-mail : marekj@med.pam.szczecin.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : -, -
Komentarz : No c�, tym razem czuj� prawdziwe powo�anie do odpowiedzi na poprzedni komentarz pani z rakiem tarczycy, jako �e dotyka on mnie bezpo�rednio - jestem studentem medycyny. Chcia�bym stanowczo zaprotestowa� przeciw u�ytemu w nim stwierdzeniu jakoby studenci medycyny studiowali tylko dlatego, �e zap�acili, zosta�o im za�atwione lub dostali si� na studia w jeszcze inny ciemny spos�b. Jestem dzieckiem z rodziny lekarskiej, ale czy tylko dlatego mia�em zrezygnowa� ze studiowania kierunku, kt�ry sobie wymarzy�em, bo kto� b�dzie oskar�a� mnie o niekompetencj� i protekcj�. �adna z os�b, kt�re znam, nie dosta�a si� na medycyn� dzi�ki protekcji, czy pieni�dzom, a wiara w odczuwanie powo�ania przez maturzyst� jest cokolwiek naiwna i stosuje si� tylko do u�amka przysz�ych student�w, kt�rzy w czasie studi�w bardzo szybko zdaj� sobie spraw�, �e medycyna nie wygl�da tak jak w popularnym serialu "ER". Takimi twierdzeniami przekre�la pani wieloletni� nauk� m�odych ludzi, marz�cych o medycynie.Data wpisu : 2000.09.07
Imi� i nazwisko : -
Adres e-mail : gertrudag@hotmail.com
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Tarn�w, Polska
Komentarz : W IV 97 r wykryto u mnie raka tarczycy. Operowano mnie w VI 97.Trzy lata leczylam sie w Krakowie -ul.Kopernika 17
doc.Huszno .Przez trzy lata nie zlecono zdnych badan mimo moich sugestii. Wizyta polagala na pomacaniu szyji, wypisaniu recept i zainkasowaniu gotowki.
W tym roku trafilam do lekarza
w moim rodzinnym miescie Tarnowie.Skierowal mnie do Warszawy-ul.Szaserow w celu leczenia radiojodem.
Po wykonaniu scyntygrafii calego ciala okazalo sie ,ze
nastapil przezut.Na szczescie nieodlegly bo w obrebie pozostawionych przez chirurga tkanek tarczycy.Jeszcze rok, dwa a moje leczenie w Krakowie zakonczyloby sie zejsciem. Mnie sie w kieszeni noz otwiera jak o tym mysle.
W Warszawie dowiedzialam sie ,ze ta klinika jest w posiadaniu aparatury medycznej pozwalajacej ze 100% pewnoscia usunac wszystkie komorki tarczycy.

Oni maja a inni...
Spotkalam w tej klinice osobe ktora byla leczona przez pol roku na oczy a mila chorobe bassedowa spowodowana silna nadczynnoscia tarczycy. Dowiedzialam sie rowniez ,ze w wiekszosci leczenie radjojodem zastepuje operacje
lagodnych guzow. Ale kto o tym wie

Lekarzowi uskarzajacemu sie na swoja dole powiem jedno. Nie ma przymusu, nie musi byc lekarzem moze wybrac inny zawod.
Lekarzem pownna byc tylko taka osoba ktora ma do tego powolanie.Niestety na studia medyczne dostaja sie osoby ktorym to zalatwiono, przeplacono lub dzieci lekarzy ktore niekonbiecznie maja powolanie.
I jacy lekarze beda z takich studentow???Data wpisu : 2000.09.06
Imi� i nazwisko : Marek Jezierski
Adres e-mail : marekj@med.pam.szczecin.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : -, -
Komentarz : Jak najszybszego padni�cia ofiar� b��du w sztuce lekarskiej wszystkim cz�onkom stowarzyszenia �yczy serdecznie
Marek JezierskiData wpisu : 2000.08.23
Imi� i nazwisko : Adam Sandauer
Adres e-mail : sppnn@sppnn.org.pl
Adres strony WWW : http://www.sppnn.org.pl/old/
Miejsce zamieszkania : Warszawa, Polska
Komentarz : Zazwyczaj nie odpowiadam na anonimy. Ze wzgl�du na wag� problemu odst�puj� od tej zasady komentuj�c dwa wpisy jednego zreszt� lekarza (Medol@poczta.onet.pl) do Ksi�gi Go�ci. Wpis znajduje si� poni�ej. T�umaczenie braku podpisu "Jest taka nagonka na lekarzy ,ze nawet boje si� podpisa� w�asnym nazwiskiem" jest �mieszne. Czego si� Pan obawia? Bezpiecze�stwa osobistego w internecie?
Przypuszczam jednak i� prawdziwa przyczyna braku podpisu jest inna. My�l� i� wstydzi si� Pan ujawni� w�asne nazwisko wiedz�c i� przedstawiane pogl�dy nie daj� si� broni�.

Przypominam i� nie prowadzimy �adnej nagonki na lekarzy. W swej opinii nie przeciwstawia si� Pan naszym pogl�dom, lecz opiniom o nas rozpowszechnianym przez lobby profesorsko ordynatorskie.
Przypomnijmy mo�e najpierw i� Polsce, co roku wydatki na opiek� zdrowotn�,
zapisane w ustawie bud�etowej wynosz� oko�o 7,5% przychod�w bud�etu pa�stwa.
Stanowi to oko�o 4% PKB. Wydatki spo�ecze�stw UE na opiek� zdrowotna wynosz�
od 6% do 8% PKB w zale�no�ci od pa�stwa.
Ile wydaje polskie spo�ecze�stwo daj�c �ap�wki czy p�ac�c dodatkowo za
leczenie i zasilaj�c szar� stref� medycyny, trudno oceni�. Z korupcj�
najtrudniej jest walczy� gdy pieni�dze dawane s� przez ludzi walcz�cych o
w�asne zdrowie czy �ycie.
�rodowisko lekarskie natomiast podzieli� mo�na na 2 grupy:

1.Znaczn� wi�kszo�� tych kt�rzy utrzymuj� si� z n�dznych pensji pochodz�cych z 4% PKB
2. Niewielk� grup� stanowi�c� cz�� lobby profesorsko ordynatorskiego, ludzi dla kt�rych pensje s� marginaln� cz�ci� dochodu

To lobby, uczyni co tylko mo�liwe by zachowa� status quo, tak je�li chodzi o
odpowiedzialno�� za swe dzia�ania jak i za utrzymanie m�tnych zasad
sprzyjaj�cych korupcji. Reszta �rodowiska lekarskiego nie
potrafi�a b�d� nie chcia�a samodzielnie da� sobie rady z t� grup�.
Jednym z "osi�gni��" lobby jest narzucenie zasady zaczerpni�tej od Pani
Dulskiej: "..brudy prac nale�y we w�asnym domu..." W efekcie broni si� ka�dego
nieudacznika kory pope�nia b��d, nawet kosztem zdrowia czy �ycia ofiary.
Ka�da sprawa s�dowa kt�r�, dzi�ki solidarno�ci
lekarskiej czy "przygotowywaniu" dokument�w, przegrywa poszkodowany, to wyrok
pozbawiaj�cy ofiar� prawa ��dania naprawy skutk�w b��du.
Sadz� i� zasady narzucone przez lobby profesorsko ordynatorskie b�d�c
niebezpieczne dla ca�ego spo�ecze�stwa szkodz� jednocze�nie �rodowisku
lekarskiemu

Je�li za� chodzi o tragiczny pocz�tek reformy S�u�by Zdrowia w 1999 roku to trzeba przypomnie� i� dzi� Izby Lekarskie odcinaj si� od tego co zrobiono. Natomiast wcze�niej te same Izby desygnowa�y prominent�w w�asnego �rodowiska do tworzenia reformy. Przypominam i� min W. Maksymowicz by� wcze�niej red. naczelnym Gazety Lekarskiej a min. Wutzow przewodnicz�cym Zwi�zku Zawodowego (chyba)Anestezjolog�w.
Kolosalny wzrost ilo�ci zgon�w na pocz�tku 1999 roku mia� miejsce wtedy gdy rozpocz�� si� haniebny strajk anestezjolog�w.
Prosz� spojrze� na dane statystyczne pod adresem: http://www.sppnn.org.pl/old/inne/wzrost.html
Mimo i� reforma wprowadzona na pocz�tku 1999 roku trwa�a nadal, ilo�� zgon�w wr�ci�a do stanu z lat ubieg�ych ju� w II kwartale, po zako�czeniu protestu anestezjolog�w.

Zwracam si� do wszystkich przedstawicieli �rodowiska lekarskiego o zaprzestanie bronienia m�tnych zasad funkcjonowania medycyny na wz�r pa�stw trzeciego �wiata.
Oczywi�cie lobby kt�re zrobi�o kariery w przesz�o�ci b�dzie broni� tych relacji, wbrew interesom spo�ecze�stwa i innych m�odszych lekarzy.

Data wpisu : 2000.08.20
Imi� i nazwisko : No name
Adres e-mail : Medol@poczta.onet.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Olsztyn, Pl
Komentarz : Jest taka nagonka na lekarzy ,ze nawet boje sie podpisac wlasnym nazwiskiemData wpisu : 2000.08.20
Imi� i nazwisko : No Name
Adres e-mail : medol@poczta.onet.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Olsztyn, Pl
Komentarz : Jestem mlodym lekarzem i wyrazam swoja opinie na temat stowarzyszenia.Przedstawie sytuacje lekarzy.Studia 6-cio letnie ktore rzadko kto konczy w terminie ze wzgledow finansowych, np 6-ty rok to 980 godzin samych zajec(a kiedy sie uczyc?)Potem 1.5-2lata stazu za 830 zl z 4 dyzurami w miesiacu)ksiazka do chirurgii kosztuje 80zl,Nie oszukujmy sie taki mlody nie dorobi w zaden sposob(napewmo nie w medycynie bo przepisy na to nie pozwalaja )a gdzie indziej-kto go przyjmnie.Moze ktos i zostawil serwete=bo moze musial przedtem nieprzespac 3 nocy.Ktos wie jaka jest wydolnosc po nieprzespanych 2 nocach?�apowki to dostaje kadra kierownicza ,a reszta zarywa noce zeby zaplacic czynsz.Naklady na s�uzbe zdrowia sa ok.10 krotnie nizsze niz na zachodzie przy zblizonych kosztach.Czego wy chcecie,poczytajcie sobie statystyki ile osob umarlo przez idiotyczne przepisy w czasie reformy jak to ktos usilowal nalac z pustego w prozne.A ze sa patologie (ile procent-1)Bieda tworzy patologie.Trzeba sie cieszyc ,ze ktos jeszcze pracuje w tym zawodzie najczesciej kosztem swojego zycia.Tacy jestescie madzy ,ze to jest takie proste to po co chodzicie do tych konowalow -ja sobie rury i elektryke sam naprawiam to Wy sie sami leczcie-z pozytkiem dla wszystkich.Pozdrawiam.Data wpisu : 2000.07.22
Imi� i nazwisko : Jacek Zalisz
Adres e-mail : jacek@mjz.com.pl
Adres strony WWW : http://www.mjz.com.pl/
Miejsce zamieszkania : Warszawa, Polska
Komentarz : Ciesze sie ze jest takie stowazyszenie. Sam reprezentuje Og�lnopolskie stowa�yszenie Bractw Optymalnych, oddzia� Warszawa. Widze miedzy nami powazne pole wsp�lnych interes�w. R�ni nas tylko to �e SPPNN kieruje g��wny nacisk na ewidentne b��dy lekarskie. Kiedy nasze stowa�yszenie, pokazuje, �e Dieta Optymalna Jana Kwa�niewskiego jest przyczynow� metod� leczenia ogromnej liczby ci�kich chor�b. Maj�c konkretne przyk�ady wyleczonych os�b diet� optymaln�, b�dziemy si� starali wykaza� �e ju� medycyna oficjalna stosowana bezb��dnie te� jest szkodliwa dla pacjent�w. Bo czy� to, �e chorym na chorob� Buergera obcina si� dzi� nogi w szpitalach, kiedy Jan Kwa�niewski swoim t�ustym �ywieniem leczy t� chorob� bez potrzeby amputacji, nie jest przest�pstwem wobec og�upianych pacjent�w?
pozdrawiam serdecznie i zapraszam do wsp�pracy.

Jacek Zalisz vice prezes oddzia�u Warszawskiego

Kontakt do mnie 0501-015013 (w godzinach 18-22)Data wpisu : 2000.07.21
Imi� i nazwisko : Stanis�aw Hudziec
Adres e-mail : stanpol@amica.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : 44-240 �ory, Polska
Komentarz : Witam!
Jestem jedn� z wielu os�b poszkodowanych przez lekarza lecz istniej� przes�anki, �e nie tylko lekarz zawini� w mojej sprawie. Poniewa� do dnia dzisiejszego pomimo, �e jestem inwalid� II gr. oraz ustalono 38% trwa�ego do�ywotniego kalectwa nie otrzyma�em �adnego odszkodowania.
Za przyczyny mojego upo�ledzenie uznano wadliwe gojenie doznanych uraz�w cia�a po wypadku drogowym, poniewa� zaniechano leczenia natychmiast po zdarzeniu.
Gdy� wymaga�o tego "ochrona" pijanego sprawc� zdarzenia.
O tym, �e jest to sprawa trudna �wiadczy fakt, �e nie otrzyma�em �adnego �wiadczenia mimo posiadanych wa�nych polis ubezpieczeniowych.
Zapewne jest to kuriozalne zjawisko w " Pa�stwie Prawa"
Wobec tego zwracam si� o do Stowarzyszenia Pacjent�w Primum Non Nocere o pomoc w tej nietypowej sprawie. Zdecydowany jestem przeznaczy� cz�� otrzymanego odszkodowania na dzia�alno�� tego Stowarzyszenia, poniewa� przekona�em si� �e bez poparcia spo�ecznego trudno jest dochodzi� nale�nych praw konstytucyjnych osobie pokrzywdzonej.

Z powa�aniem
Stanis�aw Hudziec
tel.032 4357519
Data wpisu : 2000.07.21
Imi� i nazwisko : Andrzej Szczepanek
Adres e-mail : aszczepanek@kki.net.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Sieradz, Polska
Komentarz : Gor�co popieram dzia�alno�� Stowarzyszenia. Mam nadziej�, �e pacj�ci w Polsce b�d� mieli kiedy� ochron� prawn� podobn� do ob. USA, a lekarze cz�� swoich dochod�w b�d� musieli przeznaczy� na ubezpieczenie. Przez wiele lat pracowa�em w ��dzkiej AM. Man r�wnie� wielu znajomych wsr�d lekarzy. Nigdy nie spodka�em biednego lekarza mimo niskich pensji (nie dochod�w). My�l�, �e dobrze by�oby gdyby Stowarzyszenie zaj�o si� do�� powszechnym wymuszaniem �apuwek od pacj�t�w. Cz�sto sposobem zmi�kczania pocj�ta jest zaniechanie lub pozoracja leczenia co czasem mo�e mie� tragiczne nast�pstwa.Data wpisu : 2000.07.20
Imi� i nazwisko : Marek Zaremba
Adres e-mail : anpon@poczta3.wp.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Waw, Polska
Komentarz : Sk�din�d szlachetny cel stowarzyszenia zak��ca kilka ciekawych i budz�cych zastanowienie fakt�w.Oto kilka
~obecno�� na jednym z protest�w kilku pan�w g�o�no przekonuj�cych �e winni wszystkiemu s� Zydzi(sic!)
~cz�sto powtarzane przez wielu
uczestnik�w twierdzenie o skandaliczno�ci faktu posiadania przez lekarza np domu lub samochodu(osobi�cie
s�ysza�em)
~udzia� osob twierdz�cych ze lekarze w Polsce nic nie umiej� czego dowodem jest umiejetno�� samoistnego powstrzymywania np zawa�u serca posiadana przez ww osoby
(ciekawe jak )
~konsekwentny brak refleksji
towarzystwa nad faktem fatalnych warunkow diagnozowania i leczenia w Polsce(czemu wszak nie sa winni lekarze)
~ewidentne budowanie nastroju przez sformu�owania~~eksterminacja,
oprawcy itp
Ww obserwacje sugeruj� , nie neguj�c zreszt� fakt�w poszkodowania os�b przez opiek� zdrowotn�,�e Stowarzyszenie naznaczone jest
niestety nienawi�ci� do �rodowiska lekarskiego a to ju� budzi zdziwienie.Prosz� o
komentarzData wpisu : 2000.07.14
Imi� i nazwisko : Maciej M�ka
Adres e-mail : mmaka@gk-kety.com.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Wadowice, PL
Komentarz : Nie jestem �adn� ze stron ani lekarzem ani poszkodowanym poprzez nieudolnych lekarzy ale zdecydowanie jestem ZA Stowarzyszeniem i �ycz� Wam szybkich i pomy�lnych (oczywi�cie dla pacjent�w)za�atwie� wszelkich spraw. Nie chcia�bym w tym miejscu obra�a� winnych ale ich arogancja i bezkarno�� powoduje tego typu zdarzenia.Data wpisu : 2000.06.20
Imi� i nazwisko : Zofia Szychowska
Adres e-mail : szycho@poczta.fm
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Wroclaw, Polska
Komentarz : Jestem lekarzem-pediatra.Sprzeciwiam sie lamaniu praw pacjenta. Popieram was.Data wpisu : 2000.05.11
Imi� i nazwisko : Krzysztof Blach
Adres e-mail : blachk@wp.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : 68-132 Przew�z pow.�ary, Polska
Komentarz : Jestem jedn� z os�b poszkodowanych przez lekarza.My�l�, �e z racji posiadanego wykszta�cenia b�d� m�g� pom�c w wyja�nieniu trudnych spraw. Chcia�bym aktywnie popiera� tak� dzia�alno��. Pami�tam, �e w szpitalu, przy wej�ciu do mojej sali ten napis ("Primum non nocere") budzi� we mnie najbardziej bolesne i tragiczne skojarzenia wynikaj�ce z tre�ci tego napisu.Data wpisu : 2000.05.08
Imi� i nazwisko : Urszula Siciarz
Adres e-mail : usiciarz@priv6.onet.pl
Adres strony WWW : brak danych
Miejsce zamieszkania : Limanowa, Polska
Komentarz : Zdecydowanie popieram dzia�anie Stowarzyszenia!