SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNALU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU


Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatruje skargi składane z powodu naruszenia praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji O Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ( tekst polskiego tłumaczenia znajduje się na serwerze Fundacji Helsińskiej). Na podstawie tej Konwencji państwa należące do Rady Europy zobowiązały się do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Polska ratyfikowała Konwencję 19 stycznia 1993 roku.
Polska ratyfikowała dotychczas Konwencję wraz z dodatkowymi Protokołami 1 i 4.
Jeżeli którekolwiek z praw zagwarantowanych przez Konwencję zostało naruszone przez państwo polskie, istnieją podstawy do wystąpienia ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
W związku z naruszeniem praw pacjenta daje to możliwości skarżenia przede wszystkim z powodu:

1. naruszenia prawa do życia (art. 2 konwencji);
2. złamania zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania (art.3 konwencji);
3. naruszenia prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy cywilnej w rozsądnym terminie, art. 6 konwencji nie obejmuje praw poszkodowanego w postępowaniu karnym.

Przed podjęciem decyzji o wystąpieniu ze skargą, należy wziąć pod uwagę, że:
* w sprawach przeciwko władzom polskim Trybunał może rozpatrywać tylko skargi dotyczące spraw nie starszych niż z 1993 r.
* skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mogą dotyczyć wyłącznie spraw należących do kompetencji organów władzy lub administracji państwowej i samorządowej, sądów. Skarga przeciw osobom prywatnym czy instytucjom i organizacjom jak np. stowarzyszenie czy fundacja będzie uwzględniona tylko wtedy, kiedy wykonują one funkcje zlecone w zakresie administracji państwowej.
* skarga powinna być złożona nie później niż w ciągu 6 miesięcy od podjęcia ostatecznej, prawomocnej decyzji w sprawie, o która chodzi
* przed wystąpieniem ze skargą do Trybunału należy wykorzystać wszystkie dostępne w kraju środki odwoławcze przewidziane przez prawo w sprawach, których skarga dotyczy. W praktyce oznacza to iż powinna sprawa być rozpatrzona przez II instancję sądu.
Wyjątkami od tej zasady są skargi do Trybunału związane z:


JEŻELI TE WYMAGANIA SĄ SPEŁNIONE, MOŻNA WYSŁAĆ LIST DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

na adres:

European Court of Human Rights of Europe
F - 67006 Strasburg Cedex,
France

List może być napisany po polsku i powinien zawierać:
1. krótkie przedstawienie sprawy
2. określenie, które z praw zostało naruszone
3. informacje o wykorzystywanych środkach odwoławczych
4. zestawienie wydanych decyzji z krótką informacją o ich treści, dacie wydania i organie, który je podjął

Kanclerz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka może zwrócić się o ewentualne uzupełnienie dokumentów związanych ze skargą. Jeżeli Kanclerz stwierdzi, że skarga spełnia wszystkie warunki pozwalające ją zarejestrować, wyśle odpowiednie formularz, który będzie podstawą rozpatrzenia skargi przez Komisję.
Skargę należy wysłać bezpośrednio do Strasburga, bez pośrednictwa jakichkolwiek instytucji w Polsce.
Informacje (także po polsku) znajdują się także na serwerze Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaSKARGA DO ONZ

Komisarz ds. przestrzegania Praw Człowieka został powołany dla nadzorowania przestrzegania praw zawartych w Deklaracji Praw Człowieka i innych uchwał Zgromadzania Ogólnego. Polska jako członek ONZ zobowiązna jest do ich przestrzegania.
Szczególne znaczenie dla osób poszkodowanych w następstwie działań Służby Zdrowia mają postanowienia:
* obowiązek państwa zapewnienia prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia przez sąd sprawy w rozsądnym terminie (art. 10);
* prawo każdej istoty ludzkiej do życia (art.3);
* zakaz nieludzkiego albo poniżającego traktowania np. odmawianie pomocy lekarskiej by ukryć fakt popełnienia błędu (art.5).

W razie naruszenia któregokolwiek z praw Deklaracji, należy zawiadomić Biuro Wysokiego Komisarza. Aby zawiadomienie zostało rozpatrzone, należy napisać je w jednym z następujących języków: angielskim, chińskim, francuskim albo rosyjskim
Zawiadomienie spełniające powyższe warunki należy przesłać na adres:

The Office of the High Commissioner for Human Rights
OHC HR- UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10,
Switzerland

POWROT DO STRONY GLOWNEJ