Warszawa 12. 01.99 r


Pan
dr Jerzy Serafin
Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Społecznej


Szanowny Panie Dyrektorze,
Zwracam się do Pana, jako do sygnatariusza oświadczenia które pozwoliło zawiesić protest prowadzony przez Stowarzyszenie Obrony Pacjentów. Zawieszenie protestu, było efektem uzgodnienia o przystąpieniu do rozmów z udziałem mediatorów. Ze względu na trudny dla Ministerstwa okres, przed wprowadzeniem reformy Służby Zdrowia, nie naciskaliśmy na ich rozpoczęcie już w grudniu 1998 r.
Obecne mają miejsce duże napięcia społeczne. Są one efektem wprowadzenia tej właśnie reformy. Sprawy pomocy dla pacjentów poszkodowanych w następstwie błędów lekarzy, zeszły na dalszy plan. Nie są one nadal załatwiane. Natomiast poszkodowanych jest coraz więcej. Nie możemy więc akceptować dalszych opóźnień negocjacji.
Zwracam się o jak najszybsze wyznaczenie terminu spotkania z mediatorami. Nasze postulaty są dobrze znane. W poprzednim piśmie zobowiązałem się jednak, dostarczyć je Panu na piśmie, jeszcze przed rozpoczęciem rozmów. Mimo iż termin nie został do teraz ustalony, postulaty przekazuję poniżej. Deklaracja Ministra Zdrowia z dn.11.18.98 r, o niesieniu pomocy poszkodowanym, w praktyce nie jest realizowana.
1. W ciągu dwóch miesięcy, Pełnomocnik Ministra nie znalazł wystarczającej ilości czasu na przejęcie wszystkich skarg poszkodowanych. Odbyły się tylko trzy spotkania, dla analizy skarg. Każde z nich trwając po około 3 godz. pozwoliło na przeanalizowanie i przekazanie kilkunastu spraw. Zwracamy się o taką formę działania Pełnomocnika Ministra, by przesyłane nam skargi, mogły być załatwiane bez zbędnej zwłoki.
2. O dalszym losie przekazanych Pełnomocnikowi Ministra spraw nie jesteśmy powiadamiani. Z informacji uzyskanych od poszkodowanych, wynika że części spraw nie nadano żadnego biegu, albo że jest on mało skuteczny i opieszały. Jako pozarządowa organizacja, występujemy z upoważnienia i na prośbę poszkodowanych. Zwracamy się by przestrzegana była zasada obowiązującego prawa: Stowarzyszenie powinno być informowane o formie i sposobie załatwienia każdej z przekazanych skarg w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od momentu jej przekazania.
Funkcjonowanie Pełnomocnika Ministra jest nieskuteczne i stanowi "zasłonę dymną" dla braku woli niesienia autentycznej pomocy. Nie jest potrzebne tworzenie bufora pomiędzy organizacją pozarządową, a Ministerstwem, lecz uczciwa pomoc dla ludzi.
Powyższe sprawy były bezpośrednią przyczyną protestu Stowarzyszenia, w grudniu ub. roku.
Jest jeszcze jedna sprawa bardzo pilna i istotna. Nie była ona przyczyną protestu, ponieważ nie dotyczy bezpośrednio obowiązków Ministerstwa. Konieczne jest przygotowanie regulacji prawnych dla powołania przez Parlament, niezależnej od Ministra Zdrowia, instytucji Rzecznika Pacjenta. Apelujemy tak do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej jak i do Sejmowych Komisji Zdrowia i Komisji Polityki Społecznej o rozpoczęcie prac dla stworzenia projektu odpowiedniej ustawy.
Oczekując na informacje o terminie rozpoczęcia rozmów

Łączę wyrazy szacunku
dr Adam Sandauer

do wiadomości:

1. Poseł J. Lityński, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej.
2. Poseł S. Grzonkowski, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.POWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ