Minister Sprawiedliwosci

Warszawa, dnia 15 października 1999 r.

P. IV. 477/15/99


Pan Adam Sandauer
Stowarzyszenie Pacjentów
"Primum Non Nocere"
00-586 Warszawa
ul. Flory 7 m. 6


Szanowny Panie

Uprzejmie informuję, że nadesłany przez Stowarzyszenie Pacjentów "Primum Non Nocere" apel o rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy o izbach lekarskich w zakresie uregulowań dot. odpowiedzialności zawodowej lekarzy - przekazany został Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej jako członkowi Rady Ministrów właściwemu w tej sprawie w świetle przepisów ustawy o działach administracji rządowej.
Pragnę przy tym zasygnalizować, że organy orzekające o odpowiedzialności zawodowej ze swej istoty mają charakter korporacyjny - jako organy samorządu zawodowego, o którym stanowi ort. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Są to organy sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Gwarancją wykonywania tego zadania jest koństytucyjny wymóg poddania orzeczeń wydawanych w sprawach odpowiedzialności zawodowej kontroli sądów.
Ponadto należy uwzględnić fakt, że sądy lekarskie - podobnie jak organy tego typu działające w strukturach samorządów innych zawodów - nie są wyposażone w kompetencję do orzekania o tym, czy przedstawiciel danego zawodu (korporacji), przy jego wykonywaniu, dopuścił się przestępstwa. O tym mogą orzekać tylko sądy karne sprawujące wymiar sprawiedliwości w rozumieniu Konstytucji.
Podobnie domeną sądów powszechnych jest rozstrzyganie sporów dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wykonywania określonego zawodu, w tym także sporów między pacjentami a lekarzami i zakładami opieki zdrowotnej .

To nie sądy lekarskie rozstrzygają w takich sprawach, gdyż organy te mogą orzekać tylko o odpowiedzialności zawodowej.
Obecnie sądowa kontrola orzeczeń w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy obejmuje tylko stosowanie kar uniemożliwiających wykonywanie zawodu. Tak więc aktualne przepisy wymagają dostosowania do wskazanego uprzednio konstytucyjnego wymogu poddania orzeczeń w tego rodzaju sprawach kontroli sądów w pełnym zakresie.

Obowiązek przedłożenia stosownych propozycji legislacyjnych spoczywa na Rządzie i jest przez Radę Ministrów realizowany sukcesywnie w odniesieniu do samorządów poszczególnych zawodów i korporacji.

stempelPOWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ