Warszawa 19 październik 1999 r


Pan
Prof. Adam Zieliński
Rzecznik Praw ObywatelskichPrzesyłamy opracowanie dotyczące funkcjonowania korporacyjnego lekarskiego wymiaru sprawiedliwości. Mimo iż nie ma podstaw prawnych, w wyniku lenistwa urzędów administracji państwowej i prokuratorów, utarł się zwyczaj przekazywania do Izb Lekarskich skarg poszkodowanych pacjentów. Korporacyjny wymiar sprawiedliwości przejął chętnie to zadanie, przygotowując dokumenty i opinii, które umożliwiają administracji państwowej i prokuratorom, odrzucanie skarg poszkodowanych. Po przegranej sprawie, ofiary pozostawiane są bez pomocy lekarskiej i bez środków do życia.
Korporacja usługodawców, nie powinna dysponować prawem ustawowym orzekania w sprawach pomiędzy członkami Izby Lekarskiej, a resztą społeczeństwa Tym bardziej że, oceny te dotyczą zdrowia i życia ludzkiego.
Jesteśmy przekonani iż, Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej i Sądy Lekarskie powinny rozpoczynać postępowania, dopiero po rozpatrzeniu sprawy przez powszechny wymiar sprawiedliwości.
Doprowadzenie do takiej sytuacji wymaga wykreślenia par 3 art. 44 i zmiany w art. 48 ustawy o Izbach Lekarskich z dn.17 maja 1989 r. W naszym odczuciu art. 48 tej ustawy, powinien uzyskać treść:
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza rozpoczyna się na wniosek członka Izby Lekarskiej, bądź po zakończeniu postępowania karnego, cywilnego lub dyscyplinarnego w którym udowodniono winę lekarza.
Zamiast obowiązującego obecnie zapisu:
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego, wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie Może jednak być ono zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.
.
Obrona środowiska lekarskiego przed odpowiedzialnością za popełniane błędy, to dalsze ofiary i degradacja rodzin. Szanowny Panie Profesorze, znając pańską postawę pełną humanitaryzmu, troski o los pokrzywdzonych, zwracamy się o pomoc w naszych działaniach.

dr Adam Sandauer
(prezes stowarzyszenia)POWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ