Warszawa 20.09.99 r

Pani Minister Anna Knysok
Pełnomocnik Rządu ds.
Ubezpieczeń Zdrowotnych


Dn. 16.09.99 r. na konferencji prasowej organizowanej w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, padło stwierdzenie iż nasze stowarzyszenie nie jest zarejestrowane i że powołani Rzecznicy Pacjenta nie będą nami współpracować. Informację PAP i artykuł z dziennika Życie, przesyłam w załączeniu.
Postanowieniem Sądu z dn. 09.12.98 r. nasza organizacja wpisana została do rejestru stowarzyszeń. Walne zebranie dn. 14.03.99 r podjęło uchwałę zmieniającą nazwę na Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere. Kopie dokumentów przesyłam w załączeniu. Stowarzyszenie jest więc zarejestrowane od dn. 09.12.98 r.
Dobra współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, rozpoczęła się od czasu objęcia kierownictwa Resortu przez Panią Minister Franciszkę Cegielską.
Do osób niezadowolonych z tego stanu zaliczyć należy Panią Aurelię Ostrowską. Gdy Resortem Zdrowia kierował W. Maksymowicz, działalność A. Ostrowskiej była przyczyną wielu konfliktów. Doprowadziła ona do okupacji budynku ministerstwa i miały miejsce demonstracje.
Informacja przekazana Pani Minister, jakoby nasze stowarzyszenie nie było zarejestrowane, pochodzi od tej właśnie osoby. Dziwi mnie iż doświadczenie życiowe, nie przestrzegło Pani Minister przed prowokacją, przygotowywaną dla wznowienie konfliktu.
Nie wrogość, awantury czy intrygi lecz współpraca i dobra wola są metodą pomocy ludziom i zyskiwania poparcia dla koniecznej reformy Służby Zdrowia.
Przesyłam do Pani wiadomości dokument podpisany przez min. A. Rysia i przeze mnie. Gwarantował on naszej organizacji współpracę z Rzecznikami Pacjenta. Dokument będący jednocześnie listem do poszkodowanych pacjentów, rozesłany został pocztą Ministerstwa do setek ludzi w kraju.
Nie sądzę by A. Ostrowska dysponowała pełnomocnictwem do publicznych oświadczeń zmieniających stanowisko Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Jeśli nie miała ona takich uprawnień, zwracam się do Pani Minister by bez robienia sensacji, podjąć działania dla zatarcia złego wrażania które zostało wywołane. Najprostszą metodą byłoby wspólne publiczne pokazanie się Pani Minister z przedstawicielami naszego stowarzyszenia przy okazji jakiejś konferencji prasowej. Z naszej strony mogłaby pojawić się wtedy deklaracja wspierania działań Resortu Zdrowia..
Wdzięczny będę jeśli dla wyjaśnienia nieporozumień Pani Minister , zechce mi poświęcić trochę czasu i wyznaczy termin spotkania.


do wiadomości:

pani Franciszka Cegielska, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
pan Andrzej Ryś, Podsekretarz Stanu


w załączeniu:

1. kopia informacji PAP z dn. 16.09.99 roku dotycząca konferencji prasowej zwołanej przy okazji Szkolenia Rzeczników Pacjenta w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.
2. kopia artykułu z dziennika Życie pt. Pominięci protestują - Prezentacja rzeczników praw pacjenta bez Stowarzyszenia Pacjentów "Primum non nocere"
3. kopia odpisu postanowienia sądu rejestrowego o rejestracji naszego stowarzyszenia
4. kopia informacji dla sądu rejestrowego o podjęciu uchwały o zmianie nazwy stowarzyszenia.
5. kopia listu podpisanego przez min. A. Rysia i przeze mnie.POWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ