Program Komitetu Wyborczego1. Egzekwowanie obowiązku udzielania natychmiastowej pomocy medycznej wszystkim którzy ucierpieli na skutek błędów lekarskich. Do czasu wprowadzenia ubezpieczeń od złych następstw leczenia, należy utworzyć w ramachch programów polityki zdrowotnej, program rządowy pomocy poszkodowanym. Odsyłanie ciężko chorych czy okaleczonych ludzi do sądów by latami dochodzili swych praw jest okrucieństwem.

2. Wprowadzenie, obowiązkowych ubezpieczeń od złych następstw leczenia bez dochodzenia winy lekarza. Takie rozwiązanie obowiązuje w znacznej części państw UE.

3. Utworzenia centralnej instytucji Rzecznika Pacjenta, niezależnego od Kas Chorych, powoływanego przez Sejm RP. Instytucja ta winna mieć delegatury terenowe. Do czasu uchwalenia ustawy o Rzeczniku Pacjenta, powołanie pełnomocnika rządu dla pomocy poszkodowanym.

4. Zmiany zasad działania korporacyjnego, lekarskiego wymiaru sprawiedliwości, by poszkodowani mieli realną możliwość dochodzenia swych praw. Obowiązujące obecnie przepisy powstały z naruszeniem podstawowych zasad prawa i są sprzeczne z Konstytucją RP

5. Możliwości unieważnienie na wniosek poszkodowanych, tych orzeczeń lekarskiego wymiaru sprawiedliwości które wydane zostały z naruszeniem zasad prawa gwarantowanego Konstytucją RP. Unieważnienie tych postanowień i wyroków powszechnego wymiaru sprawiedliwości które wydane zostały bez badania sprawy, wyłącznie na podstawie decyzji korporacyjnego lekarskiego wymiaru sprawiedliwości

6. Utworzenie zespołu niezależnych od środowiska lekarskiego, ekspertów pracujących tylko na rzecz wymiaru sprawiedliwości dla sporządzania opinii medycznych. Ci biegli, posiadając wykształcenie medyczne, powinni zrezygnować tak z członkostwa w Izbach Lekarskich jak i z bezpośredniej praktyki medycznej.

7. Wprowadzenia zabezpieczeń uniemożliwiających nagminne fałszowanie dokumentów. Przechowywane w archiwach szpitali, są dostępne dla każdego lekarza. Zanim sąd czy prokurator je zabezpieczy bywają "przygotowywane" na potrzeby toczącego się postępowania.

8. Nie przedawniania się odpowiedzialności cywilnej i alimentacyjnej do czasu gdy żyją poszkodowani potrzebujący pomocy.

9. Zwiększenie wydatków publicznych na ochronę zdrowia, przy jednoczesnej walce z korupcjš