orzel

Warszawa, 18,08.2000 r.

Szanowny Pan
Dr Adam Sandauer
PREZES
Stowarzyszenia Pacjentów
"Primum Non Nocere"Szanowny Panie Prezesie,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na II Kongres Programowy Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, który odbędzie się 20.08.2000 r. w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że mimo dużego zainteresowania tematyka, która będą Państwo omawiać, wcześniejsze zobowiązania nie pozwalaj ą mi wziąć udziału w Państwa spotkaniu.
Proszę Państwa o wyrozumiałość i pozwalam sobie w załączeniu przesłać informację na temat prac prowadzonych nad rozporządzeniem w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz informację na temat działalności rzeczników praw pacjenta w Kasach Chorych.

W projekcie rozporządzenia w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy zaproponowano rozszerzenie uprawnień pokrzywdzonego pacjenta jako strony w toku postępowania przed sądem lekarskim, obejmujących w szczególności:
- obowiązek zawiadamiania pokrzywdzonego o terminie rozprawy,
- wprowadzenie możliwości składania przez pokrzywdzonego zażalenia do sądu lekarskiego na postanowienie rzecznika odpowiedzialności zawodowej o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub jego umorzeniu,
- przyznanie pokrzywdzonemu " w uzasadnionym przypadku" prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika z urzędu,


Projekt przedmiotowego rozporządzenia zostanie przedstawiony w najbliższym terminie do rozpatrzenia przez Kolegium Ministra Zdrowia, a w przypadku jego zaakceptowania, niezwłocznie skierowany do uzgodnień międzyministerialnych.

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace mające na celu przeanalizowanie i podjęcie interwencji w sprawach dotyczących odwołań pacjentów pokrzywdzonych w wyniku złych następstw leczenia. Z dotychczas przeanalizowanych spraw wytypowano 25, w których należy podjąć działania, mające na celu uzyskanie odpowiednich świadczeń zdrowotnych przez osoby składające skargi. Zespół przygotował i wysłał listy do tych osób z prośbą o powiadomienie o obecnym stanie zdrowia i wyrażenie zgody na konsultację specjalisty we właściwej dziedzinie medycyny. Do chwili obecnej odpowiedziało 5 osób. Kolejnym etapem prac będzie skierowanie tych osób do krajowych lub regionalnych specjalistów w odpowiednich dziedzinach medycyny w celu określenia dalszego postępowania.

W związku z dużą ilością zgłaszanych skarg, próśb o interwencję i wniosków, we wrześniu 1999 r. na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia zdrowotnego przy każdej Kasie Chorych zostały powołane osoby do pełnienia funkcji rzecznika praw pacjenta. W zamiarze miała to być funkcja zastępcza, do czasu uchwalenia przez parlament regulacji prawnych umożliwiających powołanie niezależnego rzecznika praw pacjenta poza strukturami kas chorych. Decydując się na ten krok zakładano, że pacjentowi potrzebny jest obrońca jego praw.
Niezależnie od tego jako realizację zapisów ustawy powstały równoległe Komisje Skarg i Wniosków przy tworzących się w tym okresie radach Kas Chorych.
W roku 1999 do rzeczników praw pacjenta i KSiW wpłynęło w całej Polsce na piśmie ponad 21000 skarg, próśb o interwencje i wniosków pisemnych. W ponad 19000 zgłoszonych przypadkach podjęto interwencję uznając skargę za zasadna. Skuteczność interwencji w poszczególnych kasach kształtowała się w przedziale od 70-85 %.
Większość problemów zgłaszanych rzecznikom można ująć w kilku podstawowych kategoriach:

 • brak poszanowania godności osobistej pacjentów,

 • nienależyta realizacja świadczeń zdrowotnych,

 • bezprawne żądania zapłaty za świadczenia medyczne należne nieodpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

 • odmowa wydania przez kasę promesy na leczenie w placówce, z którą kasa ta nie ma kontraktu,

 • utrudnianie zmiany lekarza opieki podstawowej przez dotychczasowego świadczeniodawcę,

 • błędy w sztuce lekarskiej.

  By jak najlepiej wywiązać się z postawionych przed nimi zadań, rzecznicy współpracują m.in. z PCK, Caritas, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowych Izbach Lekarskich oraz Stowarzyszeniem Pacjentów "Primum Non Nocere".
  Doświadczenie w pełni potwierdziło trafność decyzji o powołaniu takiej funkcji w kasach chorych . osoby te stały się sprawnym instrumentem wspierania pacjentów i szybkiej korekty jakości współpracy ze świadczeniodawcami. W przyszłości gdy w nowej podstawie prawnej (ustawa o ochronie zdrowia) zostaną powołani niezależni rzecznicy praw pacjenta postuluje się, by nie wpłynęło to na likwidację tej funkcji wewnątrz kas chorych.


  Łączę wyrazy szacunku,
  podpis

  POWROT DO STRONY GLOWNEJ