stempel

Warszawa 19.ll.1998 r.

Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej deklaruje, że badane będą sprawy zgłaszane przez pacjentów, dotyczyce postępowania w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem zalożycielskim jest Minister Zdrowia. W tym celu będą, dla konkretnej sprawy, wyznaczani eksperci dla przygotowania opinii i zaproponowania postępowania w kierunku pomocy dla osoby poszkodowanej, gdy to będzie możliwe. Sprawy dotyczce innych zakładów opieki zdrowotncj powinny być kierowane w pierwszej kolejności do dyrektorów tych zakladów, a jeśli okaże się to niezbędne, także do odpowiednich organów zalożycielskich, którymi są aktualnie wojewodowie lub organy samorządu terytorialnego. Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej wystąpi z odpowiedznim apelem do tych organów. Pani Aurelia Ostrowska pełnomocnik Ministra do spraw współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz praw pacjenta będzie przyjmować składane osobiście lub listownie skargi.


podpisPOWRÓT DO OBIETNIC

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ