NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA

Data spotkania: 20.07.1999 r.
Miejsce spotkania: Urząd Rady Ministrów
Uczestnicy spotkania:

Andrzej Ryś - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej
Adam Sandauer - Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Premium Non Nocere
Józef Grabowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Pacjentów
Reprezentanci Pacjentów

Podczas spotkania Podsekretarz Stanu Andrzej Ryś wyrażając chęć podjęcia współpracy, zadeklarował podjęcie ze strony Ministerstwa i Opieki Społecznej następujących działań będących odpowiedzią na postulaty przedstawicieli Stowarzyszenia Pacjentów:

po konsultacji z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego - Anną Knysok, utworzenie przy wszystkich regionalnych Kasach Chorych stanowiska rzecznika praw pacjenta oraz udostępnienie Stowarzyszeniu Pacjentów pełnej listy (telefony kontaktowe, adresy) nominowanych na te stanowiska osób; utworzenie w Ministerstwie Zdrowiu zespołu zajmującego się rozpatrywaniem konkretnych przypadków, skarg pacjentów zgromadzonych przez stowarzyszenie; w skład zespołu będą wchodzili zarówno przedstawiciele Ministerstwa oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Pacjentów; zespół ten będzie odpowiedzialny za selekcję dokumentacji oraz podejmowanie interwencji w sprawie zawartych w niej skarg i wniosków;
przekazanie dokumentacji spraw archiwizowanych przez Stowarzyszenie Pacjentów rozpocznie się podczas spotkania zaplanowanego na dn. 5 sierpnia br. o godzinie 10.00 w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej (ul. Miodowa 15);
zaproszenie przedstawicieli Stowarzyszenia do konsultacji, opiniowania prac legislacyjnych nad ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych oraz Kartą Praw Pacjenta;
spotkanie w Ministrem Sprawiedliwości, w celu przedyskutowania zasad powoływania biegłych w sprawach sądowych nadanych przez pacjentów;

Zarówno przedstawiciele Stowarzyszenia jak i MZiOS uznali za zasadne poinformowanie o planowanych działaniach osób zainteresowanych, oraz wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli w Stowarzyszeniu zażalenia lub wnioski. Na bazie listy adresowej posiadanej przez Stowarzyszenie zostaną rozesłane listy informacyjne przygotowane przez Stowarzyszenie i skonsultowane z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej;

Sporządził: Monika Zając - Asystent Podsekretarza Stanu MZiOS Andrzeja RysiaPOWRÓT DO OBIETNIC

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ