Po wielu miesiącach przygotowań Komitet Incjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta zastał formalnie zarejestrowany. Mamy 3 miesiące ( do 14 lutego 2003 r. ) na uzupełnienie do 100 000 podpisów listy osób popierających ustawę. Obecnie mamy ich ok. 30 000

Prosimy o pomoc w zbieraniu podpisów popierających obywatelski projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta


>projekt ustawy<.
>formularz do zbierania podpisów<

Od ponad 4 lat domagaliśmy się od władz powołania mocą ustawy instytucji Rzecznika Pacjenta. W końcu projekt ustawy powstał siłami społecznymi ( Stowarzyszenie Primum Non Nocere i kilku współpracujących prawników ). W obecnej sytuacji jasno widać jak bardzo potrzebny jest publicznie przejrzysty nie tylko lekarski nadzór nad funkcjonowaniem Służby Zdowia.
Organizowaliśmy konferencje prasowe, wiece i protesty. W wyniku tych nacisków w 1999 r. jako rozwiazanie przejściowe, powołano bez ustawowego okreslenia kompetencji i środków, Rzeczników przy Kasach Chorych.
Było to lepsze rozwiązanie niż żadne. Po wprowadzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia istnieją nadal Rzecznicy. Działają bez zakresu praw, obowiązków określonych ustawą. Jedni próbują pomagać ludziom, inni mają posadkę.

Prawa Pacjenta są ustawicznie łamane. Społeczeństwu ogranicza się dostęp do leczenia. Gdy dojdzie do popełnienia błędu lekarskiego, poszkodowani nie otrzymują pomocy, a środowisko tuszuje to co zrobiono. Bywa że i kosztem zdrowia czy życia ofiary.
Nadzór nad Prawami Pacjenta które są elementem Praw Człowieka nie jest poddany publicznej kontroli. Nadzór sprawuje medyczne lobby ordynatorsko profesorskie zainteresowane utrzymaniem status quo. W takich warunkach prominenci zyskali swą pozycję i pieniądze.
Nie ma co liczyć na to że ustawodawca (Sejm) z własnej inicjatywy zacznie zmieniać prawo dotyczące poszkodowanych pacjentów, ponieważ inicjatywy legislacyjne przygotowywuje Ministerstwo Zdrowia i "lekarska" Komisje Zdrowia.
Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Służby Zdrowia w skali państwa wymaga innej wiedzy niż ta którą uzyskują lekarze na studiach, wymaga wiedzy administracyjno-menagerskiej.
Nadzór nad Prawami Pacjenta wymaga bezstronności i uczciwości a nie chęci zysku, tuszowania błędów i utrzymywania status quo.
W państwie wielkości Polski każdego roku nie mniej niż 20 tys osób choruje lub umiera na skutek niewłaściwego leczenia. Ci którzy przeżyją błąd czesto nie otrzymują pomocy medycznej i socjalnej, ponieważ łatwiej i taniej jest tuszować to co zrobiono niż pomagać chorym czy okaleczonym ludziom. Z tej przyczyny w Polsce jest o 30% niepełnosprawnych więcej niż w sąsiadujących krajach o podobnej historii do naszej.
Parlament oficjalnie nie jest informowany o sytuacji poszkodowanych. Rzecznicy przy Narodowym Funduszu mają za niską rangę, a Minister Zdrowia nie ma ochoty...
Mimo skandali, korupcji i afer wokół systemu ochrony zdrowia, w tych nie normalnych czasach, staramy się działać normalnie.
Podejmujemy próbę uzupełnienia do 100 000 podpisów listę osób popierających projekt ustawy powołującej i określającej zasady działania Rzcznika Pacjenta i by wnieść go pod obrady Parlamentu.
Projkt ustawy o Rzeczniku Pacjnta jest podobny do ustawy Rzecznika Praw Dziecka.
Ze wzlędu na skalę problmu wynikającą z ilości popłnianych błędów lekarskich, sytuację w naszej Służbie Zdrowia, przwidujmy dodatkowo możliwość powołania przez Sejmiki Wojewódzkie, Regionalnych Rzczników Pacjnta.
Regionalni Rzecznicy mają określone zadania tak iż przejmą też rolę dotychczasowych Rzeczników przy Narodowym Funduszu Zdrowia.

Prosimy o pomoc w zbieraniu podpisów dla popacia obywatelskiego projektu Ustawy o Rzeczniku Pacjenta. Formularz do zbierania podpisów można pobrać i wydrukować >z tego miejsca< . Publiczne zbieranie podpisów popierających ustawę jest chronione prawem, a przeszkadzanie w tym jest czynem karalnym.
Przy zbieraniu podpisów należy posiadać projekt ustawy. >Można go wydrukować z tego miejsca<.
Wypełnione formularze prosimy przysłać listem poleconym ( bez zwrotnego potwierdzenia odbioru ) na adres Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere : 00 465 Warszawa ul. 29 Listopada 10a/8

Zwracamy się z prośbą do osób które prowadzą strony internetowe o umieszczenie na nich linku do strony Komitetu Incjatywy Ustawodawczej i formularza do składania podpisów.

Zwracamy się z prośbą do mediów o poinformowanie społeczeństwa o prowadzonej akcji i ewentualny druk w gazetach formularzy do składania podpisów.
Mamy czas do 14 lutego 2003

Adam Sandauer
pełnomocnik Komitetu Incjatywy Ustawodawczej
tel.kom.0601546347
sppnn@sppnn.org.pl

podstawa prawna rozesłania e-maila:
Nie zawierając treści komercyjnych ten e-mail nie podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Jako element promocji ustawy i zbierania podpisów które jest prowadzone przez Komitet Incjatywy Ustawodawczej ten e-mail podlega ochronie prawnej wynikającej z art. 8 par.3 i art. 19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Przeszkadzanie w wykonywaniu tej inicjatywy jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.

Oświadczamy iż Państwa adresy e-mail zostały przez nas zebrane w ogólniedostępnych witrynach internetu i nie będą użyte do dalszego wysyłania wiadomości ani do żadnych innych celów. Wszystkich zainteresowanych dalszą współpracą z nami czy też otrzymywaniem informacji prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail w subskrypcji znajdującej się na stronie internetowej Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere


do strony internetowej Primum Non Nocere