http-equiv=Content-Type> Nasze listy do tych którzy błagali o pomoc wracaj± z dopiskiem adresat zmarł
....Gdy wysyłamy listy do tych którzy błagali o pomoc,
czasem wracj± z dopiskiem: „adresat zmarł” .
Czy można było ich uratować, nie wiemy.
Wiemy iż nie podjęto nawet takiej próby....


W czasie trwania manifestacji 14 marca, odbyły się rozmowy z przedstawicielami rz±du RP. Uczestniczyli w nich ministrowie:
Teresa Kamińska, Maciej Musiał i Andrzej Ry¶. Zostały po raz kolejny złożone obietnice pomocy poszkodowanym. Ich realizacja miała się rozpocz±ć w ci±gu tygodnia od dnia manifestacji...Dokładniejsze informacje o uzgodnieniach i o samym proteście można znaleść tutaj.
Do dziś nie rozpoczęto udzielania pomocy ofiarom błędów lekarskich.
Gdy stowarzyszenie wysyła listy do tych którzy błagali o pomoc, często korespondencja wraca z dopiskiem poczty: „adresat zmarł” . Czy można było tym ludziom pomóc, nie wiemy. Wiemy natomiast iż nie podjęto nawet takiej próby.
W piątek skierowane zostało kolejne pismo do Szefa Kancelarii URM min M. Musiała.
Jeśli w ciagu najbliższych dni nie rozpocznie się udzielanie pomocy poszkodowanym, będziemy zmuszeni wznowić protesty. Decyzja w sprawie formy podejmowanych akcji podjęta zostanie w połowie bież±cego tygodnia ( czwartek 12 kwietnia ) na posiedzeniu Zarz±du Generalnego Stowarzyszenia.


Adam SandauerTu znajduj± się dokumenty z wcześniejszymi deklaracjami pomocy, zmiany prawa itd.., które nie zostały dotrzymane przez władze państwa.


DO STRONY GŁÓWNEJ

tu znajduje się zdjęcie do sciągni±cia