Ulotka na majowy protest

Plakat

Niedotrzymana obietnica rządu


Ściągnij; powiel; rozdaj

Ściągnij; powiel; rozklejWarszawa 6.04.2000 r.


INFORMACJA


Wiosną i latem 1999 r. odbywały się manifestacje zorganizowane przez stowarzyszenie.
Żądaliśmy:

  • Zaprzestanie ukrywania błędów lekarskich, kosztem zdrowia czy życia ofiar i natychmiastowego udzielania pomocy wszystkim którzy ucierpieli;
  • Powołanie ustawą instytucji Rzecznika Pacjenta i utworzenie przepisów dających uprawnienia umożliwiające skuteczne działanie tej instytucji.

W trakcie protestu, dn. 20.07.99 r odbyły się rozmowy z dr A. Rysiem, wiceministrem zdrowia. Stały się one początkiem negocjacji w których obie strony przyjęły uzgodnienia kończące cykl manifestacji i protestów.
Ustalono że:

  • Pracownicy ministerstwa wraz z przedstawicielami stowarzyszenia przeanalizują skargi na Służbę Zdrowia które wpłynęły do stowarzyszenia. Ministerstwo zapewni pomoc lekarską w każdym ze zgłoszonych wypadków błędu;
  • Dla szybkiego powołania Rzeczników Pacjenta zostaną oni umiejscowieni początkowo przy Kasach Chorych. Podjęte zostaną prace które określą właściwe umiejscowienia Rzeczników Pacjenta. Przygotowywana będzie ustawa określająca ich uprawnienia i obowiązki. Ministerstwo będzie konsultować ze stowarzyszeniem projekt przygotowywanej ustawy, jak i innych aktów prawnych określające prawa pacjenta. Stowarzyszenie udzieli poparcia dla powołania na okres przejściowy Rzeczników Pacjenta przy Kasach Chorych;
  • Podjęte zostaną rozmowy w zespole poszerzonym o przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące zasad powoływania biegłych w postępowaniach dotyczących błędów lekarskich. Każdy praktykujący lekarz może popełnić jakiś błąd. Powoływanie jako biegłych praktykujących lekarzy może powodować brak obiektywizmu i stronniczość opinii;
  • Stowarzyszenie zawiesi akcje protestacyjne.

Poczynając od jesieni 99 r. przekazywaliśmy, listy poszkodowanych. Były one czytane przez przedstawicieli stowarzyszenia wspólnie z pracownikami ministerstwa. Do końca 1999 roku przeanalizowano prawie 200 listów. W tym czasie ze strony Ministerstwa pomoc została udzielona tylko dwóm osobom. W międzyczasie kilku poszkodowanych zmarło. Nie wiemy czy można było im pomóc, wiemy natomiast iż nie podjęto nawet próby.
Rzecznicy Pacjenta działają nadal, przy Kasach Chorych, mając takie kompetencje jak biura skarg i wniosków. Ich uprawnienia i obowiązki nie zostały określone ustawą. Rozmowy na temat sposobu powoływania biegłych w sprawach o popełnienie błędu lekarskiego nie zostały podjęte.
Ta postawa stanowi złamanie podjętych zobowiązań przez Ministerstwo Zdrowia. Wygląda na to że władze podejmując zobowiązania latem 99 nie miały zamiaru załatwienia czegokolwiek, chciały wyłącznie zakończenia protestów choćby kosztem oszukania protestujących .
Zarząd Generalny dn. 22.03.2000 r. wystosował list do wszystkich posłów. Zwróciliśmy się o doprowadzenie do debaty sejmowej poświęconej pomocy dla ofiar błędów lekarskich i o powołanie Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do zajęcia się tą sprawą.
Oświadczamy iż jeśli do końca kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia nie zacznie w sposób zadowalający wywiązywać się z przyjętych latem 99 r zobowiązań, rozpoczniemy akcje protestacyjne.

DOKUMENTY UZGODNIEN Z LATA 1999 r.

POWRÓT DO STRONY WEJŚCIOWEJ

POWRÓT DO STRONY GLOWNEJ