Statut Stowarzyszenia

I.
Nazwa i charakter Stowarzyszenia
1 Nazwa Stowarzyszenia brzmi: "Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere"
2 Stowarzyszenie jest organizacją skupiającą osoby poszkodowane w wyniku działań Służby Zdrowia, ich rodziny jak i wszystkich tych którzy chcą pomagać poszkodowanym i zapobiegać takim wypadkom w przyszłości.
3 Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy ofiarom błędów medycznych, nagłaśnianie przyczyn ich powstania i tworzenie nacisku dla opracowania regulacji prawnych koniecznych dla obiektywnej oceny spraw medycznych.
4 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5 Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, których działalność odpowiada celom statutowym Stowarzyszenia, w tym także organizacji zagranicznych i międzynarodowych.
6 Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
7 Stowarzyszenie może prowadzić działalnosć gospodarczą, z tym że dochód z tej działalności musi być przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
II
Siedziba i obszar działania Stowarzyszenia////
1 Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.
3 Dla realizacji swych celów statutowych, Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe.
III
Sposoby i środki działania Stowarzyszenia
1 Stowarzyszenie realizuje cele przez:
a) niesienie pomocy prawnej i w miarę możliwości pomocy materialnej ofiarom błędów medycznych;
b) wywieranie nacisku na Służbę Zdrowia dla podejmowania działań naprawczych, w przypadku popełnienia błędów;
c) współdziałanie z organami prawodawczymi przy opracowaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów prawa mających znaczenie dla środowisk reprezentowanych przez Stowarzyszenie;
d) współpracę i wywieranie nacisku na instytucje i organizacje, których działalność dotyczy środowisk reprezentowanych przez Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych;
e) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych.
2 Środki na swą działalność Stowarzyszenie uzyskuje przez:
a) starania o pozyskiwanie sponsorów dla prowadzenia działalności statutowej;
b) zbieranie składek członkowskich.
IV
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
1 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
2 Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, które są ofiarami działań Służby Zdrowia i ich rodziny, jak też osoby które zadeklarują chęć działań opisanych w statucie i przez okres 3 miesięcy wykażą się taką działalnością.
3 Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wykażą zainteresowanie realizacja celów stowarzyszenia oraz zadeklarują konkretną pomoc materialną, rzeczową lub rozpoczną działalność.
4 Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne zasłużone dla propagowania idei i celów Stowarzyszenia, którym status taki zostanie przyznany przez Stowarzyszenie.
5 Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6 O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Oddziału, lub jeśli oddział nie został powołany, Zarząd Generalny po rozpoznaniu wniosku zainteresowanego.
7 Przyjęcie w poczet członków skuteczne jest z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd Oddziału lub jeśli oddział nie został powołany, przez Zarząd Generalny Stowarzyszenia.
8 Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Generalnego.
9 Członkowie zwyczajni uprawnieni są da czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia, a także do brania udziału we wszelkich formach aktywności Stowarzyszenia, korzystania z jego urządzeń oraz pomocy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni mają w szczególności prawo do:
a) udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem stanowiącym;
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
c) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia;
d) noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji jeżeli zostaną wprowadzone.
10 Członkowie wspierający mają takie same uprawnienia jak członkowie zwyczajni, z tym że nie przysługuje im czynne ani bierne prawo wyborcze. Nie mają także prawa udziału w głosowaniach przy podejmowaniu uchwał.
11 Członkowie honorowi mają prawo do:
a) udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem doradczym;
b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia;
c) aktywnego uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia;
d) noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji jeżeli zostaną wprowadzone.
12 Obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia są następujące:
a) branie udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
b) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.
13 Obowiązki członków wspierających Stowarzyszenia są następujące:
a) branie udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
b) regularne wywiązywanie się z zadeklarowanej działalności, która była podstawą dla przyjęcia ich w poczet członków Stowarzyszenia.
14 Członkostwo ustaje przez:
a) wystąpienie ze Stowarzyszenia;
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia;
c) śmierci.
15 Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje przez złożenie Zarządowi Generalnemu pisemnego oświadczenia. Wystąpienie ze Stowarzyszenia odnosi skutek po upływie miesiąca od daty złożenia oświadczenia o wystąpieniu. Z chwilą wystąpienia ze Stowarzyszenia następuje ustanie praw i obowiązków członkowskich.
16 Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały zarządu generalnego:
a) wydanej na wniosek Sądu Koleżeńskiego;
b) wydanej ze względu na zaleganie w płaceniu składek członkowskich przez okres nie mniejszy niż 6 miesięcy.
17 Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Generalnego, w terminie jednego miesiąca od otrzymania uchwały.
V.
Władze Stowarzyszenia
1 Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia;
b) Zarząd Generalny;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński;
e) Zarządy Oddziałów Terenowych, jeśli oddziały takie zostaną powołane.
2 Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3 Każda władza w Stowarzyszeniu może uchwalić własny regulamin zwykłą większością głosów członków obecnych.
4 Regulaminy Zarządu Generalnego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.
5 Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym. Może ono zostać utajnione po zgłoszeniu i przyjęciu takiego .wniosku przez Walne Zebranie.
6 Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów ważnie oddanych.
7 Członkowie władz stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
8 W czasie danej kadencji władz Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia ma prawo pełnić funkcję tylko w jednym organie.
9 Skład każdego organu władz Stowarzyszenia wybieranego w trakcie Walnego Zebrania, może być uzupełniony w czasie trwania kadencji drogą dokooptowania, w ilości nie przekraczającej 1/3 swojego składu pochodzącego z wyboru. Dokooptowanie następuje przez podjęcie uchwały organu władzy, na wniosek Prezesa Zarządu Generalnego.
VI.
Walne Zebranie
1 Walne zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2 Walne Zebranie odbywa się z udziałem członków.
3 Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekracza 200 osób i jednocześnie Stowarzyszenie powołało oddziały terenowe, Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów.
4 Liczbę delegatów ustala się w ten sposób, że jeden mandat delegata wymaga głosów10 członków oddziału. Delegaci wybierani są w głosowaniu tajnym, przez oddziały terenowe Stowarzyszenia.
5 Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
6 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór Zarządu Generalnego Stowarzyszenia;
b) wybór Komisji Rewizyjnej;
c) wybór Sądu Koleżeńskiego;
d) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Generalnego, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego;
e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Generalnemu oraz Komisji Rewizyjnej;
f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
g) ustalanie wysokości składek członkowskich;
h) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o wykluczeniu z listy członków;
i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
j) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
k) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Generalnego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
l) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
m) podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
7 Walne Zebranie uważa się za prawomocne, gdy w terminie określonym zgodnie z wymogami pkt. 12 rozdziału VI, uczestniczy w nim co najmniej polowa członków bądź delegatów, zgodnie z pkt. 3 i 4.
8 Jeśli w terminie Walnego Zebrania określonym zgodnie z wymogami pkt. 12 rozdziału VI nie zjawi się co najmniej połowa członków bądź delegatów, Zarząd Generalny Stowarzyszenia może wyznaczyć tego samego dnia drugi termin Walnego Zebrania. Walne Zebranie jest wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
9 Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że przyjęty zostanie wcześniej wniosek o utajnienie głosowania.
10 Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Generalny co najmniej raz na dwa lata
11 Nadzwyczajne Walne Zebranie zwałuje Zarząd Generalny z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia
12 Zarząd Generalny rozsyła pisemne zawiadomienie o Walnym Zebraniu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
VII.
Zarząd Generalny Stowarzyszenia
1 Zarząd Generalny składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa Zarządu, dwóch Zastępców Prezesa oraz członków Zarządu Generalnego.
2 Prezes kieruje pracami Zarządu Generalnego, a w razie jego nieobecności jeden z Zastępców Prezesa.
3 Zarząd Generalny kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4 Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z każdym z członków Zarządu Generalnego lub w razie jego nieobecności dwaj Zastępcy Prezesa łącznie.
5 Posiedzenia Zarządu Generalnego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
6 Posiedzenia Zarządu Generalnego zwołuje Prezes.
7 Uchwały Zarządu Generalnego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
8 Do kompetencji Zarządu Generalnego Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
b) realizacja zadań Stowarzyszenia w szczególności poprzez wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
c) zwoływanie Walnego Zebrania w trybie i w terminach określonych w Statucie;
d) gospodarowanie środkami finansowymi i majątkiem Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków stowarzyszenia, jeśli nie został powołany Oddział Terenowy;
f) podejmowanie uchwał w sprawach wykluczania członków stowarzyszenia;
g) nadzór nad przestrzeganiem statutu, uchwał i regulaminów przez członków Stowarzyszenia;
h) składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
VIII.
Komisja Rewizyjna
1 Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu.
2 Komisja Rewizyjna odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
3 Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia.
4 Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego.
5 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) wszechstronna kontrola działalności Stowarzyszenia;
b) przeprowadzanie w razie potrzeby kontroli doraĽnych i planowych działalności Zarządu Generalnego i Zarządów Oddziałów Terenowych;
c) występowanie do Zarządu Generalnego z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
d) składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Generalnego z głosem doradczym.
7 Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
IX.
Sąd Koleżeński
1 Sąd Koleżeński jest organem powołanym do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych dotyczących członków Stowarzyszenia, jeżeli swoim postępowaniem naruszają oni postanowienia Statutu.
2 Sąd Koleżeński na wniosek Zarządu Generalnego albo Komisji Rewizyjnej dokonuje wykładni Statutu Stowarzyszenia.
3 Wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim następuje na wniosek Zarządu Generalnego, Komisji Rewizyjnej lub członka Stowarzyszenia.
4 Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków w tym z Przewodniczącego.
5 Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu.
6 Pracami Sądu Koleżeńskiego kieruje Przewodniczący Sądu.
7 Sąd Koleżeński orzeka na podstawie zebranych dowodów w sprawie.
8 Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
a) upomnienie;
b) nagana;
c) zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 6 miesięcy.
9 Sąd Koleżeński może wnioskować o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
10 Wniosek wraz z uzasadnieniem, o wykluczenie ze Stowarzyszenia Sąd Koleżeński składa Zarządowi Generalnemu dla podjęcia przez Zarząd uchwały.
11 Orzeczenie o karze wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Zarządu Generalnego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu wymaga wspólnej uchwały gremium składającego się z członków Sądu Koleżeńskiego i Zarządu Generalnego, podjętej przy obecności co najmniej połowy członków każdego z tych gremiów.
12 Uchwały Sądu Koleżeńskiego, podejmowane są zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Sądu Koleżeńskiego.
X
Oddziały Terenowe Stowarzyszenia
1 Jeśli na terenie województwa liczba członków Stowarzyszenia, jest większa niż dziesięć osób, Zarząd Generalny powołać może Oddział Terenowy Stowarzyszenia.
2 Władzami Oddziału Terenowego Stowarzyszenia są:
a) Zebranie członków oddziału;
b) Zarząd Oddziału Terenowego.
3 Zebranie członków oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne
4 Zwyczajne Zebranie członków oddziału, zwołuje Zarząd Oddziału Terenowego co najmniej raz na dwa lata.
5 Nadzwyczajne Zebranie członków oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Generalnego, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej członków oddziału.
6 O Zebraniu członków oddziału, Zarząd zawiadamia co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
7 Zebranie członków oddziału uważa się za prawomocne gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków oddziału.
8 Uchwały Zebrania Oddziału podejmowane są zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że przyjęty zostanie wniosek o utajnieniu głosowania.
9 Uchwały Zebrania członków oddziału nie mogą stać w sprzeczności ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania ani z uchwałami Zarządu Generalnego Stowarzyszenia.
10 Do kompetencji Zebrania członków oddziału należy:
a) wybór Zarządu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia w tym Przewodniczącego
b) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału
c) uchwalanie programu działania Oddziału Terenowego;
d) wybór delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
11 Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.
12 Pracami Oddziału Terenowego kieruje Zarząd Terenowy Stowarzyszenia przez:
a) prowadzenie bieżącej działalności Oddziału Stowarzyszenia;
b) realizację zadań Stowarzyszenia w szczególności przez wykonywanie uchwał Zebrania Oddziału;
c) zwoływanie Zebrania Oddziału w trybie określonym w statucie;
d) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania nowych członków zgodnie z pkt. 6 i 7 rozdziału IV statutu;
e) wykonywanie zaleceń Zarządu Generalnego.
13 Zarząd Oddziału Terenowego składa sprawozdania ze swej działalności Zebraniu członków oddziału i Zarządowi Generalnemu.
14 Zarząd Terenowy Oddziału Stowarzyszenia składa się z trzech osób w tym z Przewodniczącego.
15 Przewodniczący Oddziału Terenowego reprezentuje Stowarzyszenie na obszarze terenu swego działania, wykonując zalecenia władz Stowarzyszenia.
16 Oddział terenowy podlega kontroli i nadzorowi zgodnie z rozdziałem VIII i IX Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego.
17 W szczególnie ważnych okolicznościach Zarząd Generalny może podjąć uchwałę rozwiązującą Oddział, bądź pozbawić funkcji Przewodniczącego lub innego członka Zarządu Oddziału Terenowego.
XI.
Zmiany Statutu, Rozwiązanie Stowarzyszenia
1 Zmiany Statutu mogą być dokonywane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
2 Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
3 Z chwilą podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie wyznacza likwidatora Stowarzyszenia.
4 Jednocześnie z podjęciem uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Subskrybuj nas
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności

Bank i Numer Konta:

98 2030 0045 1110 0000 0390 6180
BGZ Oddział w Białymstoku

 

Wpłaty i pomoc od organizacji i ludzi dobrej woli wymienione są w dziale "podziękowania". jednakże prawie całą
działalność finansujemy z datków i składek tych, którzy sami potrzebują pomocy. jest to kropla w morzu potrzeb.
Jeśli możecie państwo nas wesprzeć, prosimy o choćby najdrobniejszą wpłatę na działalność stowarzyszenia.

© 2017 SPPNN