opinia biegłego

Tu opisane jest czemu ma służyć forum, jak i zasady udzielania porad przez profesjonalistów

Moderator: KancelariaBFP

Grzegorz D
Posty: 4
Rejestracja: 29 sty 2016, o 22:09
Lokalizacja: Łódź

opinia biegłego

Post autor: Grzegorz D » 29 sty 2016, o 22:29

Witam
w sprawie założonej w OIL prowadzonej przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Łodzi, rzecznik postanowił powołać Biegłego by ten wypowiedział się w sprawie. Tak jak się spodziewałem - opinia mimo istniejących dowodów zawartych w dokumentacji lekarskiej, świadczących o poczynieniu przez lekarzy poważnych błędów lekarskich, w swojej opinii oświadczył, że postępowanie lekarzy było prawidłowe.
Typowa to jest sytuacja gdy biegły - koledze robi przysługę, pozwalając na tuszowanie sprawy.
W efekcie powiadomiono mnie ustnie, że sprawa zostanie umorzona.

jedynie co mi pozostało to skierować sprawę do prokuratora na podstawie

art. Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

lub

Art. 233.

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ponieważ Biegły o którym mowa nie jest na liście biegłych - proszę o wskazanie który z cytowanych artykułów lepiej zastosować.

Dzięki

KancelariaBFP
Posty: 179
Rejestracja: 6 lut 2012, o 14:35

Re: opinia biegłego

Post autor: KancelariaBFP » 18 kwie 2016, o 12:36

Szanowny Panie,
bez znajomości szczegółów niniejszej sprawy, trudno o prawidłową kwalifikację zarzucanego przez Pana biegłemu czynu. Wspomnieć jednak należy, że problem kwalifikacji ,,fałszywych opinii? sporządzanych przez biegłych był rozważany przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 września 2008 r. (I KZP 18/08). Sąd wyjaśnił, że przepisy 271 § 1 k.k. oraz 233 § 4 k.k. chronią różne dobra prawne. Przedmiotem ochrony pierwszego z tych artykułów jest wiarygodność dokumentów, a art. 233 § 4 ,,prawidłowe funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, tj. instytucji, które w szerokim zakresie ten wymiar sprawiedliwości realizują oraz wiarygodność ustaleń dokonanych w postępowaniach przewidzianych na podstawie ustawy? (Maria Szewczyk ? komentarz do art. 233 k.k. [w:] Andrzej Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II. Wydanie II, Zakamycze 2006). Sąd zauważył również, że między tymi przepisami zachodzi stosunek krzyżowania i oznacza to, że mogą istnieć sytuacje, w których dany czyn będzie podlegał kwalifikacji kumulatywnej zgodnie z art. 11 § 2 k.k. (sąd skazuje wówczas za jedno przestępstwo na podstawie np. dwóch przepisów). Nadto Sąd wskazał: ,,Zasadnie Sąd Okręgowy dostrzegł, że użyty w art. 233 § 4 KK zwrot <<fałszywa opinia>>, ma szersze znaczenie niż zwrot <<poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne>> , w ujęciu art. 271 § 1 KK?. Z treści innego wyroku Sądy Najwyższego ( Wyrok SN z dnia 7 grudnia 2001 r., sygn. IV KKN 563/97) wynika, że odpowiedzialność za przestępstwo z art. 271 § 1 dotyczy poświadczenia faktów, które poddają się weryfikacji z punktu widzenia ich prawdziwości lub fałszu, natomiast nie obejmuje samych ocen. Natomiast zwrot ,,fałszywa opinia? obejmuje swym zakresem nie tylko fakty, ale także metody badawcze oraz oceny.

Wydaje się, że w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia, że biegły nie był wpisany na listę biegłych sądowych, ponieważ kodeks postępowania karnego wyróżnia biegłych sądowych i tzw. biegłych ,,ad hoc?, czyli osoby, o których wiadomo, że mają odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie i zostają powołane do pełnienia czynności biegłego. Zgodnie zaś z treścią wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2001 r. ,,za chybione uznać należało wywody apelacji, jakoby skreślenie M.L. z listy biegłych sądowych dyskwalifikowało wartość jego opinii grafologicznej. Z treści art. 195 k.p.k. wynika przecież, że do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy, lecz także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.? (sygn. II AKo 204/01). Zatem bez znajomości szczegółów sprawy, trudno stwierdzić, czy ewentualne przestępstwo można kwalifikować na podstawie jednego z wspomnianych wyżej przepisów, czy też na podstawie obu.

Kancelaria BFP

ODPOWIEDZ